รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาไทย
:: สาขาภาษาไทย ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช  ดินลานสกูล 
CV
HUSO Expert

2) รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร  ภัทรนาวิก 
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชลินจ์  จีนนุ่น 
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์ ดร. จริญญา  ธรรมโชโต 
CV
HUSO Expert

6) อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์  เชาวลิตประพันธ์ 
CV
HUSO Expert

7) อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์  พุมมา 
CV
HUSO Expert

8) อาจารย์ ดร. อลิสา  คุ่มเคี่ยม 
CV
HUSO Expert

9) อาจารย์ ดร. ฉันทัส  ทองช่วย 
CV
HUSO Expert

10) อาจารย์  จารึก  จันทร์วงค์ 
CV
HUSO Expert

11) อาจารย์  ปริยากรณ์  ชูแก้ว 
CV
HUSO Expert

12) อาจารย์  ปิยธิดา  คงวิมล 
CV
HUSO Expert

13) อาจารย์  วราเมษ  วัฒนไชย 
CV
HUSO Expert

14) อาจารย์  ศรีอังคาร  ถาวโรฤทธิ์ 
CV
HUSO Expert

15) อาจารย์  กรีกมล  หนูเกื้อ 
CV
HUSO Expert