รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาไทย
:: สาขาภาษาไทย ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช  ดินลานสกูล 
   
CV
HUSO Expert

2) รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 
   
k.khemakhunasai@gmail.com
CV
HUSO Expert

3) รองศาสตราจารย์ ดร. พัชลินจ์  จีนนุ่น 
   
phatchalinj@hotmail.com
-วรรณคดีไทย วรรณกรรมร่วมสมัย วรรณกรรมท้องถิ่น การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก วรรณกรรมกับความสัมพันธ์ในบริบทต่าง ๆ ทฤษฎีวรรณคดี
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร  ภัทรนาวิก 
   
prapassbeauty@hotmail.com
-ภาษาไทย วัจนลีลา
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์ ดร. จริญญา  ธรรมโชโต 
   
-สาขาวิชาที่เชียวชาญภาษาศาสตร์, การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
CV
HUSO Expert

6) อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์  เชาวลิตประพันธ์ 
   
vindhai@hotmail.com cpreeyarat@gmail.com
- คติชนวิทยา - วรรณกรรมท้องถิ่น
CV
HUSO Expert

7) อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์  พุมมา 
   
p_samiththicha@yahoo.com
ภาษาตระกูลไท ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษากับสังคม ภาษากับวัฒนธรรม
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาและวัฒนธรรมลาว
CV
HUSO Expert

8) อาจารย์ ดร. อลิสา  คุ่มเคี่ยม 
   
khwanalisa@gmail.com
CV
HUSO Expert

9) อาจารย์  กรีกมล  หนูเกื้อ 
   
CV
HUSO Expert

10) อาจารย์  จารึก  จันทร์วงค์ 
   
CV
HUSO Expert

11) อาจารย์  ปริยากรณ์  ชูแก้ว 
   
pariyakorn368@gmail.com
-ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
CV
HUSO Expert

12) อาจารย์  ปิยธิดา  คงวิมล 
   
CV
HUSO Expert

13) อาจารย์  วราเมษ  วัฒนไชย 
   
-วรรณคดีไทย วรรณคดีที่สัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ การอ่านทำนองเสนาะ
CV
HUSO Expert

14) อาจารย์  ศรีอังคาร  ถาวโรฤทธิ์ 
   
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ หลักภาษาไทย ระบบไวยากรณ์ไทย ภาษากับวัฒนธรรม และทักษะการใช้ภาษาไทย
วิชาที่สอน 1) ภาษาศาสตร์ทั่วไป 2) ลักษณะภาษาไทย 3) หลักภาษาไทย 4) ระบบไวยากรณ์ไทย 5) ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 6) ภาษากับวัฒนธรรม 7) การคิดและการใช้เหตุผล 8) การใช้ภาษาไทย 9) การพูดเฉพาะทาง 10) การอ่านออกเสียง 11) การเขียนร้อยแก้ว 12) ภาษาไทยพื้นฐาน
CV
HUSO Expert