รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาไทย
:: สาขาภาษาไทย ::
 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช  ดินลานสกูล 
การศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
โทรศัพท์ 1300
อีเมล
CV HUSO Expert

 

2) รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 
การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 1313
อีเมล
CV HUSO Expert

 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร  ภัทรนาวิก 
การศึกษา
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 1312
อีเมล
CV HUSO Expert

 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชลินจ์  จีนนุ่น 
การศึกษา
อ.ด. (ภาษาไทย,สายวรรณคดีไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม.(ภาษาไทย)
ศิลปากร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ,
โทรศัพท์ 1321
อีเมล
CV HUSO Expert

 

5) อาจารย์ ดร. จริญญา  ธรรมโชโต 
การศึกษา
Ph.D. (Linguistics)
La Trobe University,Australia
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ศิลปะ)
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทรศัพท์ 1314
อีเมล
CV HUSO Expert

 

6) อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์  เชาวลิตประพันธ์ 
การศึกษา
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 1325
อีเมล
CV HUSO Expert

 

7) อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์  พุมมา 
การศึกษา
ปร.ด. ภาษาศาสตร์
มหิดล ศาลายา
อ.ม. ภาษาไทย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ ภายใน 1338
อีเมล
CV HUSO Expert

 

8) อาจารย์ ดร. อลิสา  คุ่มเคี่ยม 
การศึกษา

ศศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
อีเมล
CV HUSO Expert

 

9) อาจารย์ ดร. ฉันทัส  ทองช่วย 
การศึกษา
อ.ด. ภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ. ภาษาไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
โทรศัพท์
อีเมล
CV HUSO Expert

 

10) อาจารย์  จารึก  จันทร์วงค์ 
การศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
โทรศัพท์
อีเมล
CV HUSO Expert

 

11) อาจารย์  ปริยากรณ์  ชูแก้ว 
การศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 1311
อีเมล
CV HUSO Expert

 

12) อาจารย์  ปิยธิดา  คงวิมล 
การศึกษา
กศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 1307
อีเมล
CV HUSO Expert

 

13) อาจารย์  วราเมษ  วัฒนไชย 
การศึกษา
อ.ม.(อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 1332
อีเมล
CV HUSO Expert

 

14) อาจารย์  ศรีอังคาร  ถาวโรฤทธิ์ 
การศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
โทรศัพท์ 1304
อีเมล
CV HUSO Expert