รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาไทย
:: สาขาภาษาไทย ::

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช  ดินลานสกูล (นาย)
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
074-317600 ต่อ 1300/1315
CV
HUSO Expert


2) อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์  เชาวลิตประพันธ์ (นางสาว)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
vindhai@hotmail.com cpreeyarat@gmail.com
074-317600 ต่อ 1325
- คติชนวิทยา - วรรณกรรมท้องถิ่น
CV
HUSO Expert


3) อาจารย์ ดร. จริญญา  ธรรมโชโต (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1314
-สาขาวิชาที่เชียวชาญภาษาศาสตร์, การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
CV
HUSO Expert


4) อาจารย์  จารึก  จันทร์วงค์ (นางสาว)
อาจารย์
jaruek@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1323
CV
HUSO Expert


5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร  ภัทรนาวิก (นางสาว)
อาจารย์
prapassbeauty@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1312
-ภาษาไทย วัจนลีลา
CV
HUSO Expert


6) อาจารย์  ปริยากรณ์  ชูแก้ว (นางสาว)
อาจารย์
pariyakorn368@gmail.com
074-317600 ต่อ 1333
CV
HUSO Expert


7) อาจารย์ ดร. ปิยธิดา  คงวิมล (นาง)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1307
CV
HUSO Expert


8) รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย (นางสาว)
อาจารย์
k.khemakhunasai@gmail.com
074-317600 ต่อ 1313
CV
HUSO Expert


9) รองศาสตราจารย์ ดร. พัชลินจ์  จีนนุ่น (นางสาว)
อาจารย์
phatchalinj@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1321
-วรรณคดีไทย วรรณกรรมร่วมสมัย วรรณกรรมท้องถิ่น การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก วรรณกรรมกับความสัมพันธ์ในบริบทต่าง ๆ ทฤษฎีวรรณคดี
CV
HUSO Expert


10) อาจารย์  วราเมษ  วัฒนไชย (นาย)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1332
-วรรณคดีไทย วรรณคดีที่สัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ การอ่านทำนองเสนาะ
CV
HUSO Expert


11) อาจารย์  ศรีอังคาร  ถาวโรฤทธิ์ (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1304
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย และทักษะการใช้ภาษาไทย
CV
HUSO Expert


12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์  พุมมา (นางสาว)
อาจารย์
p_samiththicha@yahoo.com
074-317600 ต่อ 1338
ภาษาตระกูลไท ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษากับสังคม ภาษากับวัฒนธรรม
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาและวัฒนธรรมลาว
CV
HUSO Expert


13) อาจารย์ ดร. อลิสา  คุ่มเคี่ยม (นางสาว)
อาจารย์
khwanalisa@gmail.com
074-317600 ต่อ 1306
CV
HUSO Expert


14) อาจารย์  กรีกมล  หนูเกื้อ (นางสาว)
อาจารย์
kreekamon.n@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1304
CV
HUSO Expert