แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์  เชาวลิตประพันธ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

อื่น ๆ
  - คติชนวิทยา - วรรณกรรมท้องถิ่น

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  5 ปี รายวิชา ภาษาไทย 1, คติชนวิทยา, วรรณกรรมท้องถิ่น, วรรณกรรมปัจจุบัน, วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี, วาทการ, การพูดเพื่อประสิทธิผล -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช่วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก และปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2561). การส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ภูมิปัญญาดูซง” สู่เยาวชนในครอบครัว การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.
บทความวิจัย
  ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2559). “ ‘รับเทวดา’ : ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวสยามในประเทมาเลเซีย,” ปาริชาต. 29(2), 217-230.