แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. จริญญา  ธรรมโชโต 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. (Linguistics) La Trobe University,Australia 2552
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) ธรรมศาสตร์ 2540
ศศ.บ. (ศิลปะ) ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  -สาขาวิชาที่เชียวชาญภาษาศาสตร์, การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  6 ปี รายวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาไทย สัมมนาการใช้ภาษาไทย การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ -
  16 ปี รายวิชาภาษาศาสตร์ทั่วไป ระบบเสียงภาษาไทย ภาษาศาสตร์เชิงสังคม อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  จริญญา ธรรมโชโต. (2556). การศึกษาชื่อตราสินค้าและข้อความในฉลากของสินค้าชุมชนในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  ThammaShoto. J. (255). "A Study of Brand Names and Information on Product Labels of Community Products in Songkhla," In Proceedings of the 4th International Conference on Language and Communication. NIDA. Bangkok : Thailand
  จริญญา ธรรมโชโต. (2555). "ชื่อตราสินค้าชุมชนในจังหวัดสงขลา," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 7(1), 237-254.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  จริญญา ธรรมโชโต. (2557). ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  กนกวรรณ ไกรเทพ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ปริยากรณ์ ชูแก้ว และจริญญา ธรรมโชโต. (2561). "การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องคำสแลงจากงานวิจัยไทยในรอบ 3 ทศวรรษ (พ.ศ.2526 – 2559)," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า 225-231). วันที่ 29-30 มีนาคม 2561. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลศรีวิชัย.
  สุเมตตา ประสาทแก้ว จริญญา ธรรมโชโต และอนันต์ อารีย์พงศ์. (2561). "ที่มาและความหมายในการตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออก ภาคใต้ตอนล่าง," ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 การจัดการความท้าทายในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หน้า 18-325). วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561. ณ โรงแรมนิวซีซี่น สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ จริญญา ธรรมโชโต และกรุณา แดงสุวรรณ. (2561). "นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน," ใน รายงานการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการศึกษา. (หน้า 1152 -1164). วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
  ณัฐวดี คมประมูล จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์ จีนนุ่น. (2561). "วัจนกรรมในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจพี่อ้อย," ใน รายงานการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. (หน้า 531 - 539). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
  สุเมตตา ประสาทแก้ว จริญญา ธรรมโชโต และอนันต์ อารีย์พงศ์. (2561). "การตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง," ใน รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. (หน้า 758-765). วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  จินดา วรรณรัตน์ จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 . (หน้า SS194(1-7)). วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
  กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์ จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10. (หน้า SS193(1-6)). วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.