แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2530
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
ประธานหลักสูตร
  - -

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช่วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก และปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2561). การส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ภูมิปัญญาดูซง” สู่เยาวชนในครอบครัว การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และกรุณา แดงสุวรรณ. (2560). "การค้าข้าวข้ามรัฐของคนไทยมุสลิมในบริบทชายแดน ไทย - มาเลเซีย (พ.ศ.2489 - พ.ศ.2554)," วารสารปาริชาต มาหวิทยาลัยทักษิณ. 30(2), 145-167.
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และคณะ. (2555). ความสัมพันธ์ของคนชายแดนผ่านเครือข่ายการค้าข้าวข้ามรัฐ: ชุมชนนูโร๊ะ อำเภอแว้ง จัหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และคณะ. (2555). การพัฒนาโจทย์วิจัย “การพัฒนาคุณภาพสังคมแบบมีส่วนร่วม”. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2554). การจัดการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน : การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของเยาวชน. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิจัย
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2559). "กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย : บทเรียนจากกลุ่มแกนนำมุสลิม กรณีความขัดแย้ง โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541-พ.ศ.2557)," วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 29(1), 168-194.
หนังสือ
  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และคณะ. (2554). “สอนด้วยหัวใจ”...กระบวนกสนเรียนรู้ “การคิด” แบบบูรณาการ : การฐุรณาการความรู้หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกิจกรรมกระบวนการเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้รียนระดับอุมศึกษา. ตรัง : นกเช้า.
การนำเสนอผลงาน
  ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และพัชลินจ์ จีนนุ่น. (2561). "พลวัตของวรรณกรรมหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์ร่วมสมัยของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ. 2407- พ.ศ. 2553)," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15. (หน้า 1150-1159). วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
  กนกวรรณ ไกรเทพ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ปริยากรณ์ ชูแก้ว และจริญญา ธรรมโชโต. (2561). "การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องคำสแลงจากงานวิจัยไทยในรอบ 3 ทศวรรษ (พ.ศ.2526 – 2559)," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า 225-231). วันที่ 29- 30 มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย.
  วัลภา พรหมบุญแก้ว พัชลินจ์ จีนนุ่น และพรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2561). "การสร้างสรรค์เนื้อหาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)," ใน รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. (หน้า 766-774). วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ หลี่ เส้าฮุย และพรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2561). "พลวัตการปรับตัวในรอบหนึ่งศตวรรษของชุมชนประมงมุสลิมบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา," ใน รายงานประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 3 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า 218-224). วันที่ 29- 30 มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
  ภานุวัฒน์ วรจินต์ และพรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2560). "คำสอนผู้ชายใต้ มโนทัศน์ผู้ชายในอุดมคติของคนใต้จากเพลงกล้อมเด็กภาคใต้," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6. วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
  รื่นฤทัย รอดสุวรรณ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และพัชลินจ์ จีนนุ่น. (2559). "สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2532 -2558)," ใน รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.