แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์  พุมมา 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหิดล ศาลายา 2556
อ.ม. ภาษาไทย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2546
ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557
อื่น ๆ
  ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี) 2560
  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม. และ กศ.ม. ภาษาไทย ประจำปี 2559 2559
  กองบรรณาธิการวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อินทนิลทักษิณสาร) 2558
  ผู้ประสานงานรายวิชา 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 2557
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดวงวิภา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2547
  พนักงานบริษัท 1.บริษัทบางกอกพลาสติก จำกัด 2.บริษัทราชาเซรามิค จำกัด 3.บริษัทราชาปอร์ซเลน จำกัด 4.บริษัทไทยซิงอิอุตสาหกรรม 5.บริษัทนำเชา(ประเทศไทย) จำกัด 6.บริษัท วี อาร์ เค สเปคตรัม จำกัด 7.บริษัทสยามคูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8.บริษัท เค ที คร๊าฟ อินดัสเทรียล ประเทศไทย 2532
วิทยากร
  วิจารณ์งานเขียนสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2559

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาตระกูลไท ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษากับสังคม ภาษากับวัฒนธรรม
หัวข้อที่สนใจ
  การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาและวัฒนธรรมลาว

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา สอนวิชา 14011-102 ภาษาและวัฒนธรรม 2559
การสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรประกาศนียบัตร สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี) สอนวิชา ภาษาไทยเบื้องต้น 1 วิชาภาษาไทยเบื้องต้น 2 วิชาวัฒนธรรมไทย 1 วิชาวัฒนธรรมไทย 2 วิชาการฟัง การดู และการพูดภาษาไทย 2558
การสอนระดับปริญญาเอก
  วิชาเอกบังคับ 0199716 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2558
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สอนวิชา GELO101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2558
การสอนระดับปริญญาโท
  วิชาเอกบังคับ ได้แก่ 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย วิชาเอกเลือก ได้แก่ วิชา 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิชา 0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2557
การสอนระดับปริญญาตรี
  วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วิชา 0111101 ภาษาไทย 1 วิชา 0111102 ภาษาไทย 2 วิชา 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา วิชา 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา วิชา 0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา วิชาเอกบังคับ ได้แก่ 0111413 หลักภาษา 0111111 กลวิธีการรับสาร 0111321 ภาษากับสังคม 0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 0111442 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม วิชาเอก/โท เลือก ได้แก่ 0111315 การอ่านและการเขียนสารคดี 0111217 ภาษาสื่อมวลชน 0111232 หลักภาษาไทยสำหรับครู 2548
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษของมสธ. สอนที่ศูนย์ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา สอนวิชา 10151 ไทยศึกษา และ วิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2548

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภท ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
บทความวิจัย
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2563). “การนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นจากชื่อชุดประจำชาติของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2018,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 10. (หน้า 264-278). วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา และทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2562). “วิเคราะห์การเขียนบทสารคดีวิทยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา ครั้งที่ 6. (หน้า 473-482). วันที่ 30 มีนาคม 2562. ณ วิทยาลัยนครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2562). “เปรียบเทียบสำนวน สุภาษิต ที่ใช้คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย 4 ถิ่น,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11. (หน้า SS211 (1-8)). วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา และทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2562). “รายการหน้ากากนักร้อง : กรณีศึกษาชนิดและที่มาของหน้ากาก,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 9. (หน้า 127-138). วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "ศึกษาเนื้อหาและการใช้ภาษาจากวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองภาคใต้ในประเทศไทย," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่องบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมและสังคมที่ยั่งยืน. (หน้า 1286 - 1300). 21 กรกฎาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
บทความวิชาการ
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียนสารคดีของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10. (หน้า ss203 (1-7)). วันที่ 27-28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0111315 การอ่านและการเขียนสารคดี. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สมิทธ์ชาต พุมมา. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0111111 กลวิธีการรับสาร. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา และฉันทัส ทองช่วย. (2562). “การตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา ครั้งที่ 6. (หน้า 473-482). วันที่ 30 มีนาคม 2562. ณ วิทยาลัยนครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "โครงสร้างของชื่อวัดในจังหวัดสงขลา," ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 8. (หน้า 1192-1202). วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
  จินดา วรรณรัตน์ จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10. (หน้า ss194 (1-7)). วันที่ 27-28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลีัยวลัยลักษณ์.
  กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์, จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)," ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10. (หน้า ss193 (1-6)). วันที่ 27 -28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2561). "การศึกษาคำว่า "ทอง" ในภาษาและวัฒนธรรมไทย," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561. (หน้า 244-255). วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
  สมิทธ์ชาต์ พุมมา, อนันต์ อารีย์พงศ์ และฉันทัส ทองช่วย. (2560). "โครงสร้างของการซ้อนคำในพระปฐมสมโพธิกถา," ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (หน้า 116-124). วันที่ 19 พฤษภาคม 2560. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
  สมิทธิชา พุมมา. (2559). "การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนจากป้ายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา," ใน รายงานการประชุมระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10. (หน้า 1307 -1323). วันที่ 10 มิถุนายน 2559. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา