แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ปิยธิดา  คงวิมล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
กศ.ม.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
ศศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  ปิยธิดา คงวิมล. (2560). “การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำของนิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ,” การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การนำเสนอผลงาน
  สุเมตตา ประสาทแก้ว, อนันต์ อารีย์พงศ์ และปิยธิดา คงวิมล. (2561. “การจัดประเภทรูปประโยคคำถามและวิเคราะห์หน้าที่ความกำกวมของคำถามในรายการปริศนาฟ้าแลบ,” ใน รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 -21 กรกฏาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.