แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  วราเมษ  วัฒนไชย 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) ขอนแก่น 2563
อ.ม.(อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การออกแบบบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  -วรรณคดีไทย วรรณคดีที่สัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ การอ่านทำนองเสนาะ
หัวข้อที่สนใจ
  พฤติกรรมสารสนเทศ การจัดการความรู้

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  ๒ ปี รายวิชา สัมมนาความรู้ทางวรรณคดีไทย สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย -
การสอนระดับปริญญาตรี
  7 ปี รายวิชา ความรู้ทางวรรณคดีไทย วรรณคดีนิราศ วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี วรรณคดีชาดก วรรณคดีพุทธศาสนา พัฒนาการของวรรณคดีไทย วรรณคดีเอกของไทย การอ่านทำนองเสนาะ ภาษาและวัฒนธรรมไทย สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สถาบันพระปกเกล้า.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น และวราเมษ วัฒนไชย. (2557). อัษฎาพานรคำกาพย์ภาคใต้ : ลักษณะร่วมและการสร้างสรรค์เฉพาะถิ่น. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2556). นักเขียนร่วมสมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3): 18948-18954.
  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 41(5): หน้า 30-42.
  พัชลินจ์ จีนนุ่น และวราเมษ วัฒนไชย. (2558). “ลักษณะร่วมและการสร้างสรรค์ของเรื่องอัษฎาพานรคำกาพย์ภาคใต้ด้านเนื้อหาคำสอนและกลวิธีการสอน," คณะมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 37(2),
บทความวิชาการ
  วราเมษ วัฒนไชย. (2558). “เปรียบเทียบลีลาของฉันทลักษณ์ใน นันโทปนันทสูตรคำหลวง และ พระมาลัยคำหลวง,” จุลสารสาส์นไทย. 3(1), 127-145.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  วราเมษ วัฒนไชย. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0111265 (การอ่านออกเสียง). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  วราเมษ วัฒนไชย. (2542). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0111363. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  วราเมษ วัฒนไชย. (2554). “ดอก” นั้นสำคัญฉะนี้ที่ระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ครั้งที่ 23. (หน้า 54-68). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2557). “นักเขียนร่วมสมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557. (หน้า 1694-1700). วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.