แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  จารึก  จันทร์วงค์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาไทยถิ่น ภาษาสื่อมวลชน ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2556). นักเขียนร่วมสมัย ภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร์วงศ์. (2557). “นักเขียนร่วมสมัยภาคใต้ : การรวมกลุ่มและบทบาท,” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557. (หน้าหน้า 1694-1700). วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา : มหาวืิทยาลัยทักษิณ. จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ