แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ศรีอังคาร  ถาวโรฤทธิ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2544
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2539

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
ผู้ช่วยคณบดี
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547
อื่น ๆ
  ผู้ประสานงานรายวิชา 0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 2558

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ หลักภาษาไทย ระบบไวยากรณ์ไทย ภาษากับวัฒนธรรม และทักษะการใช้ภาษาไทย
หัวข้อที่สนใจ
  วิชาที่สอน 1) ภาษาศาสตร์ทั่วไป 2) ลักษณะภาษาไทย 3) หลักภาษาไทย 4) ระบบไวยากรณ์ไทย 5) ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 6) ภาษากับวัฒนธรรม 7) การคิดและการใช้เหตุผล 8) การใช้ภาษาไทย 9) การพูดเฉพาะทาง 10) การอ่านออกเสียง 11) การเขียนร้อยแก้ว 12) ภาษาไทยพื้นฐาน

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ รายวิชา ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และคณะ. 2549. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง คุณภาพข้อสอบวิชาภาษาไทย 1 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2546-2547. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิชาการ
  การใช้สัทอักษรบันทึกเสียงของคำที่ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยมาตรฐาน. ใน วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2549,หน้า 9-17.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะการใช้ภาษาไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (เอกสารอัดสำเนา)
  ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพูดเฉพาะทาง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (เอกสารอัดสำเนา)
การนำเสนอผลงาน
  สุชาดา สุดจันทร์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และอลิสา คุ่มเคี่ยม. (2563). “การใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 ในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา” ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สื่อ” “สาร” “สังคม” ในยุค new normal หน้าที่ 237-251 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่.
  กันยา สุขเกิด สมิทธ์ชาต์ พุมมา และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2563). “วิเคราะห์ผลงานเพลงของ จินตหรา พูนลาภ ระหว่าง พ.ศ.2550–พ.ศ.2562” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 59-69) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  สิริกุล คาบุตร อนันต์ อารีย์พงศ์ และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2563). “ศึกษาการตั้งชื่อหมู่บ้านในอำเภอพระพรหมและอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 13-24 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  วรางคณา สุพรรณชนะบุรี สมิทธ์ชาต์ พุมมา ฉันทัส ทองช่฽วย และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2563). “การศึกษาที่มาและความหมายของการใช้คำเรียกบุคคลในข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน้าที่ 505-510 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
  ฟาริดา หมาดนุ้ย วราเมษ วัฒนไชย และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2563). “วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครเชิงจิตวิทยาในวรรณกรรม เรื่อง สุดปลายสะพานของ สุริศร วัฒนอุดมศิลป์” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 239-251) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  พรพิมล พรหมมาลา ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และสมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2563). “การตั้งชื่อร้านค้าในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 1-12) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  นุชนาถ เหมือนพรรณราย มาโนช ดินลานสกูล และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2563). “เปรียบเทียบตัวละครโสเภณีในนวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค์และเรื่องหลงไฟ ของ กฤษณา อโศกสิน” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 340-348) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  ซินโหร๋ แซ่ออง ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และจริญญา ธรรมโชโต. (2563). “ศึกษาการตั้งชื่อของคนสยามในอำเภอตุมปัด รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 36-48 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  อุไรวรรณ นาวารัตน์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และสมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2563). “วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในบทเพลงของศิลปินบ่าววี” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ภาษา วรรณกรรมและการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (หน้า 25-35 ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex.
  นฤมล รัตนมณี ศรีอังคาร ภาวโรฤทธิ์ และ อลิสา คุ่มเคี่ยม. (2562). “เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งชื่ออาหารในรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 92- 103 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ทัศศิยาภรณ์ สุขสง พัชลินจ์ จีนนุ่น และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2562). “ศึกษาภาพสะท้อนสตรีเกาหลีผ่านการสร้างตัวละครคิมจียองในวรรณกรรมเกาหลี เรื่อง คิมจียอง เกิดปี 82 ของ Cho Nam Joo” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 311-320 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  อมรรัตน์ จันทร์ทอง ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และพรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2562). “ความขัดแย้งในนวนิยายเรื่องซอย 3 สยามสแควร์ ของ กนกวลี พจนปกรณ์” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 268-281 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ขวัญจิรา แสงสง ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และจารึก จันทร์วงค์. (2562). “กลวิธีการตั้งชื่อตอนในซิทคอมบ้านสราญแลนด์” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 118-127 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  อุมาพร พรมแก้ว ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ปริยากรณ์ ชูแก้ว อลิสา คุ่มเคี่ยม. (2561). “กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในซิทคอมเรื่อง เสือ ชะนี เก้ง” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 163-174 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  อารียา หมานโต๊ะเห็น มาโนช ดินลานสกูล ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2561). “ไสยเวทในนวนิยายระทึกขวัญ ชุด สาปคุณไสย” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 330-340 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  อมีนา ชิณวงศ์มาโนช ดินลานสกูล ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2561). “กลวิธีการนำเสนอ วรรณกรรมแฟนตาซีเรื่อง จินตนาการไม่รู้จบ ของมิชาเอ็ล เอ็นเด” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 10-17 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  นัจญมา เสนานิคม ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2561). “ศึกษานิทานชาวบ้านตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 293-303 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  เอนกพงศ์ พิจิตโร ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ประภัสสร ภัทรนาวิก ปริยากรณ์ ชูแก้ว. (2561). “การใช้ภาษาพาดหัวปกนิตยสาร Vogue Thailand” ในการประชุมระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา” หน้าที่ 153-162 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ปัทมา ดีลิ่น, ปริยากรณ์ ชูแก้ว และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2560). "เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมจีนในระดับอุดมศึกษา," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(3), 101-125.