แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร  ภัทรนาวิก 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  -ภาษาไทย วัจนลีลา

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชา การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ วัจนลีลาในภาษาไทย สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา การใช้ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ทั่วไป การเขียนเอกสารสำนักงาน การเขียนบทพูด วิวัฒนาการของภาษาไทย ภาษาไทยต่างสมัย -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิชาการ
  ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2550). "คำช่วยหน้ากริยาแสดงทัศนภาวะ “ย่อม” ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550," วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 25(2), 65-79.
ตำรา
  ประภัสสร ภุัทรนาวิก. (2560). ตำราวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัจนลีลาศาสตร์. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2526). ตำราวิชาสถานภาพการศึกษาภาษาไทยด้านภาษา พ.ศ. 2530 ถึง 2558. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (อัดสำเนา)
  ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2526). ตำราวิชาการเขียนเอกสารสำนักงาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (อัดสำเนา)
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเฉพาะกิจ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2558). เอกสารประกอบคำสอนวิชาการศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.