ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูล รายงานส่งมหาวิทยาลัย แผนป้องกันการทุจริต แนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ข้อคำถามในแบบประเมิน
 
แบบรายงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ปีงบประมาณ 2566
รายการตัวชี้วัด
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน o1  โครงสร้าง ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลแสดงโครงสร้างองค์กร ดูข้อมูล
2 ข้อมูลแสดงโครงสร้างการบริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลสนับสนุน o10  นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2566
 
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูล การดำเนินงาน
ข้อมูลสนับสนุน o11  แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2566
 
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o12  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
 
1 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o13  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ปีงบประมาณ 2566
 
1 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 รอบ 12 เดือน ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิบัติงาน
ข้อมูลสนับสนุน o14  คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การให้บริการ
ข้อมูลสนับสนุน o15  คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
 
1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลให้บริการวิชาการ ดูข้อมูล
2 สถิติการให้บริการวิชาการ ดูข้อมูล
3 สถิตินิสิต ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o17  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ผลประเมินด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ ดูข้อมูล
2 ผลประเมินเพื่อพัฒนาการด้านบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o18  E–Service ปีงบประมาณ 2566
 
1 โครงการ Huso Open House& Academic Fair 2023 ดูข้อมูล
2 ศูนย์ทดสอบทางภาษา ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน o2  ข้อมูลผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลผู้บริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o3  อำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลสนับสนุน o30  การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566
 
1 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy
ข้อมูล นโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลสนับสนุน o32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566
 
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566
 
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน o4  แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูล มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อมูลสนับสนุน o41  การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2566
 
1 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
 
ข้อมูล มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสนับสนุน o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o43  การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 การปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน o5  ข้อมูลการติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลสถานที่ตั้งและการติดต่อ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2566
 
1 ด้านบุคคล ดูข้อมูล
2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสนับสนุน o7  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลสนับสนุน o8  Q&A ปีงบประมาณ 2566
 
1 กระดานสนทนา ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o9  Social Network ปีงบประมาณ 2566
 
1 Facebook ของคณะ ดูข้อมูล