ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูล รายงานส่งมหาวิทยาลัย แผนป้องกันการทุจริต แนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ข้อคำถามในแบบประเมิน
 
แบบรายงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ปีงบประมาณ 2566
รายการตัวชี้วัด
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน o1  โครงสร้าง ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลแสดงโครงสร้างองค์กร ดูข้อมูล
2 ข้อมูลแสดงโครงสร้างการบริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o2  ข้อมูลผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลผู้บริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o3  อำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o4  แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o5  ข้อมูลการติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลสถานที่ตั้งและการติดต่อ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2566
 
1 ด้านบุคคล ดูข้อมูล
2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสนับสนุน o7  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลสนับสนุน o8  Q&A ปีงบประมาณ 2566
 
 
ข้อมูลสนับสนุน o9  Social Network ปีงบประมาณ 2566
 
1 Facebook ของคณะ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o10  นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2566
 
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูล การดำเนินงาน
ข้อมูลสนับสนุน o11  แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2566
 
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o12  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
 
 
ข้อมูลสนับสนุน o13  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ปีงบประมาณ 2566
 
 
ข้อมูล การปฏิบัติงาน
ข้อมูลสนับสนุน o14  คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การให้บริการ
ข้อมูลสนับสนุน o15  คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
 
1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ข้อมูลให้บริการวิชาการ ดูข้อมูล
2 สถิติการให้บริการวิชาการ ดูข้อมูล
3 สถิตินิสิต ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o17  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
 
1 ผลประเมินด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ ดูข้อมูล
2 ผลประเมินเพื่อพัฒนาการด้านบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o18  E–Service ปีงบประมาณ 2566
 
1 โครงการ Huso Open House& Academic Fair 2023 ดูข้อมูล
2 ศูนย์ทดสอบทางภาษา ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลสนับสนุน o30  การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566
 
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy
ข้อมูล นโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลสนับสนุน o32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566
 
 
ข้อมูลสนับสนุน o33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566
 
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูล มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อมูลสนับสนุน o41  การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2566
 
1 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
 
ข้อมูล มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสนับสนุน o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน o43  การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
 
1 การปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล