ข้อมูลผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายนามผู้บริหารและประธานสาขาวิชา
รายนามผู้บริหาร
รายนามประธานสาขาวิชา
ตารางนัดหมายผู้บริหาร
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
หัวหน้าสำนักงาน
2/3/2024 : 1:37:09 AM
รายนามผู้บริหาร