สถิติการเข้าชม 41012 ครั้ง  
หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าแรก TOEIC ระเบียบการสอบ TOEIC ลงทะเบียน TOEIC ตรวจสอบสถานะ TOEIC

หน้าแรก TOEIC
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEIC

 

ระเบียบการสอบ TOEIC และ TOEFL ITP
  • การสมัครสอบ TOEFL ITP และ TOEIC ทุกรอบการสอบ หากผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสอบในครั้งนั้น ๆ ได้ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์สอบเป็นผู้ยกเลิกการสอบในครั้ง ๆ เอง
  • การสอบ TOEFL ITP ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • การสอบ TOEIC ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด                  ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • วันและเวลาการรับผลสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด
ตารางสอบ TOEIC
ลงทะเบียน
การเปิดรับสมัคร ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
เปิดรับสมัคร 2565 27 /08 /2565 01 /09 /2565 12 /08 /2565 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบ วันที่ 27 เดือน 8 ปี 2565
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  วิมลสิริ ชูเหลือ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Wimonsiri Choolue ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
2 นางสาว  สุพรรณิกา เนาวกูล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Supannika Naowakul ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
3 นางสาว  อวิกา โอมณี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Awika Omanee ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
4 นางสาว  ชุติมณฑน์ ชัยกิตติกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Chutimon Chaikittikul ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
5 นางสาว  วรรณดี พรหมม่วง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Wandi Phrmmuang ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
6 นางสาว  พิชญธิดา สิทธิลีลา บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Pichayatida Sittileela ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
7 นางสาว  อักษราภัค แก้วแท้ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Aksarapak Kaewthae ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
8 นางสาว  รติวรรณ จิตร์อารีย์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Ratiwan Chitrarriy ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
9 นางสาว  นุชฎา สงศรี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Nuchada Songsri ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
10 นาย  ธีรเทพ ชัยวิริยะกิจ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Mr.  Thirathep Chaiwiriyakit ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
11 นางสาว  พิมพ์วรีย์ ศรีวุ่น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pimwaree Sriwun ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
12 นางสาว  ปัณฑิตา สุวรรณโณ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pantita Suwanno ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
13 นางสาว  ภัณฑิรา หนูเล็ก นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pantira Nulek ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
14 นางสาว  พินทุสร สืบกระพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pinthusorn Suebkrapan ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
15 นางสาว  กนกวรรณ มาตรศรี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kanokwan Martsri ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
16 นางสาว  นิลยา หิรัญพันธุ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Ninlaya Hirunpan ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
17 นางสาว  สุชานาถ บุญทิพย์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Suchanat Boonthip ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
18 นางสาว  กาบรีเอล จิตตภานันท์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Gabrielle Jittapanun ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
19 นาย  โมกข์ ผอมเส้ง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Mokh Phomseng ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
20 นางสาว  ผกาทิพย์ ขุนเศษ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Pakatip Koonsase ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
21 นางสาว  บิสมิลลา พันสกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Bisminla Pansakool ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
22 นางสาว  น้ำฝน ประสงค์จันทร์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  namfon prasongjan ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
23 นาย  บุญรักษ์ บุญฤทธิ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  BOONRUK BOONRIT ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
24 นาย  วันดาวุธ แวนิ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Wandawud Waeni ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
25 นาย  ยูไนดี เมาตี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Yunaidee Maotee ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
26 นางสาว  ณัฐพร บัวศรีแก้ว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nattaporn Buasrikaew ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
27 นางสาว  กชวรรณ ช่วยสถิตย์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kotchawan Chuaysathit ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
28 นางสาว  ดวงพร แจวศิริ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Duangphon Chaeosiri ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
29 นางสาว  ณัฐกมล คงคาวงศ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Natkamon Kongkawong ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
30 นางสาว  วันดี สุชาติพงศ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Wandee Suchartpong ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
31 นาย  ดาเนียล ยือแร บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Daneal Yuerae ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
32 นางสาว  ณัฐพร ไพบูลย์สมบัติ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Natthaporn Phaiboonsombat ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
33 นางสาว  ธาวินี หลีจ้วน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tawinee Leejuan ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
34 นางสาว  วิรัญชนา มานะศิริพันธุ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Wiranchana Manasiriphan ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
35 นาย  เอกราช จงสุข นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Akekarat Jongsuk ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
36 นางสาว  พณิชา ชูบัว บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Panicha Chubua ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
37 นาย  กองพล สังวาลย์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Kongpol Sangwan ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
38 นาย  ธงชัย ทองลิ่ม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Tongchai Thonglim ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
39 นางสาว  มธุชรี เพชรกล้า บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Mathucharee Phetkla ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
40 นาย  ปานศักดิ์ ธรรมจักร์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Pansak Tammajak ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
41 นางสาว  กฤติยา ปองอนุสรณ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Krittiya Ponganusorn ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
42 นางสาว  สาธิตา วงศ์น้อย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Sathita Wongnoi ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
43 นางสาว  กนกวรรณ สิกขากูล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Kanokwan Sikkagul ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
44 นางสาว  นุรเดียนา สามะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Nurdiana Sama ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
45 นางสาว  วิลาวัณย์ จันทร์เกตุ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Wilawan Janket ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
46 นางสาว  ศศิวิมล จันทร์ขาว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Sasiwimon Chankhaw ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
47 นางสาว  วศินี เพชรรักษ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Wasinee Petrak ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
48 นาย  ภาคิน เกื้อกูล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Pakin Kuakul ค่าลงทะเบียน 2300 บาท

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 27 เดือน 8 ปี 2565

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,400 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,700 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,700 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 2,300 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,300 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
กรณีโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน inter banking กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ ลิงค์ | ตรวจสอบการอัพโหลด

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 12 /08 /2565
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  กมลวรรณ สุวรรณมณี บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  kamonwan suwanmanee ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
2 นางสาว  กมลวรรณ สุวรรณมณี บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  kamonwan suwanmanee ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
3 นางสาว  อารียา หมาดทิ้ง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Arreeya Madthing ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
4 นางสาว  ดารารัตน์ จันทร์นวล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss  Dararat Jannuan ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
5 นางสาว  เมลานีย์ คิดเทค บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Melanie kirchtag ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
6 นางสาว  อักษราภัค แก้วแท้ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Aksarapak Kaewthae ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
7 นางสาว  โอเปก หัสภาค นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Opeg Hatsapak ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
8 นาย  ณัฐวัตร หวังเบ็ญหมูด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Nattawat Wangbenmood ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
9 นางสาว  วลัยกร ดวงเกิด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Walaikorn Duangkerd ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
10 นางสาว  ชนากานต์ ชวดชุม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chanakarn Chuadchum ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
11 นางสาว  นุตประวีณ์ เสนอินทร์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Nutpravee Senin ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
12 นางสาว  ชนากานต์ ชวดชุม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chanakarn Chuadchum ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
13 นางสาว  ชรินทรา กองคูณ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Charintra Kongkoon ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
14 นาย  กิตติพจน์ อารยะญาณ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Kittipoj Arayayan ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
15 นางสาว  กิ่งกาญจน์ โสภณ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Kingkan Sohpon ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
16 นางสาว  วริดา สามารถดี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Warida Samatdee ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
17 นาย  วิษณุ โรจน์สุวรรณ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  witsanu rotsuwan ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
18 นางสาว  อภิสรา บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  บัวคีรี ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
19 นางสาว  ปาณิสรา สินทวี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panisara SIntawee ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
20 นาย  กษิดิศ วิทยานุเคราะห์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Kasidid Witthayanukraoh ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
21 นางสาว  ธันยพร ฤทธิมา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss  Tanyaporn Rittima ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
22 นางสาว  นวพร สิทธิสุนทร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Nawaporn Sittisoontorn ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
23 นางสาว  อังศุมาลิน คงชล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss  Aungsumalin Khongchon ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
24 นาย  ภูธเนศ ศิริวุฒินนท์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Mr.  Putanes Sirivuttinon ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
25 นางสาว  สุธาธินี หยีมะเหร็ม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  หยีมะเหร็ม ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
26 นางสาว  กชกร สำลี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Kotchakorn Sumlee ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
27 นางสาว  วิริยา ตรีกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Wiriya Trikun ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
28 นางสาว  Suthida Phetchana นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Phetchana ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
29 นางสาว  ภัคธีมา อ๋องคณา บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  PAKTEEMA ONGKANA ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
30 นางสาว  มุกดาการ แก้ววิชิต บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Mookdakarn Keawvichit ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
31 นางสาว  กองกาญจน์ ปิลกะพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Kongkan Pinkaphan ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
32 นาย  พรรณรมณ เอกวิลัย บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.   ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
33 นาย  สิริเชษฐ์ คำดีนิธิพัฒน์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  คำดีนิธิพัฒน์ ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
34 นางสาว  ฐิติรัตน์ หวานสนิท บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Thitirat Vansanith ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
35 นางสาว  ชลธิชา ฉายเพชร บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Chonticha Chayphechr ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
36 นาย  ทักษิณา ตั้งกิจเชาวลิต บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  Thaksina Tangkitchaowalit ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
37 นางสาว  Kanokwan บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Sikkagul ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
38 นางสาว  ศศิประภา บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  อ่อนสา ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
39 นาย  ฮาดี ฤทธิ์โต นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Hadee Ritto ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
40 นาย  ภัทรวรรธน์ จักรพงศ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Pattarawat Jakkraphong ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
41 นางสาว  สาธิตา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  วงศ์น้อย ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
42 นาย  ภาคิน เกื้อกูล บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  Pakin Kuakul ค่าลงทะเบียน 2300 บาท
43 นางสาว  ธันยนัทธ์ มณีรัตน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Thanyanat Maneerat ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
44 นางสาว  สูไรดา อินทธนู นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss  Suraida Inthanu ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
การชำระเงิน

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,400 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,700 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,700 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 2,300 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,300 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
กรณีโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน inter banking กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ ลิงค์ | ตรวจสอบการอัพโหลด