ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูล รายงานส่งมหาวิทยาลัย แผนป้องกันการทุจริต แนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ข้อคำถามในแบบประเมิน
 
แบบรายงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ปีงบประมาณ 2564
รายการตัวชี้วัด
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสนับสนุน O1  โครงสร้างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลแสดงโครงสร้างการบริหาร ดูข้อมูล
2 โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานคณะ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O2  ข้อมูลผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะผู้บริหาร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O3  อำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 พรบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
 
1 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563 - 2567 ดูข้อมูล
2 แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O5  ข้อมูลการติดต่อ ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลสถานที่ตั้งและการติดต่อ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลด้านบุคคล ดูข้อมูล
2 ข้อมูลด้านแผนงาน ดูข้อมูล
3 ข้อมูลด้านการคลังและทรัพย์สิน ดูข้อมูล
4 พรบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
5 ข้อมูลด้านกฎหมาย ดูข้อมูล
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสนับสนุน O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564
 
1 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลสนับสนุน O8  Q&A ปีงบประมาณ 2564
 
1 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 มี Q&A ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
3 มี Q&A ในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดูข้อมูล
4 กระดานสนทนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O9  Social Network ปีงบประมาณ 2564
 
1 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูล การดำเนินงาน
ข้อมูลสนับสนุน O10  แผนดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
2 แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O11  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
2 ระบบสารสนเทศรายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
2 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การปฏิบัติงาน
ข้อมูลสนับสนุน O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ดูข้อมูล
3 รายการแบบฟอร์มของหน่วยงาน ดูข้อมูล
4 ประกาศและแนวปฏิบัติ ดูข้อมูล
4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
ข้อมูลสนับสนุน O14  คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ปีงบประมาณ 2564
 
1 ขั้นตอนเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนิสิต ดูข้อมูล
2 มาตรการหรือคู่มือการให้บริการ ดูข้อมูล
4 รายการแบบฟอร์มของหน่วยงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลนิสิต ดูข้อมูล
2 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ดูข้อมูล
3 ข้อมูลสถิติจำนวนโครงการบริการวิชาการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O16  รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564
 
1 ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักงานคณะ ดูข้อมูล
2 แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 ผลประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O17  E–Service ปีงบประมาณ 2564
 
1 ระบบการสมัครทดสอบระดับความรู้ทางภาษา TOEIC/TOEFL ITP ของศูนย์ทดสอบทางภาษา ดูข้อมูล
2 ระบบการรับสมัครนิสิต ดูข้อมูล
3 ระบบจัดการรายวิชา ดูข้อมูล
4 ระบบรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการ YOUNG SMART TSU 2021 วิทยาเขตสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 ดูข้อมูล
5 การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ดูข้อมูล
6 ระบบรับสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 UNIVERSITY ENGAGEMENT ดูข้อมูล
7 ระบบรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสนับสนุน O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
 
2 รายงานผลการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
2 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
 
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลสนับสนุน O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณด้านทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
 
1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร ดูข้อมูล
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ Academic Profile ดูข้อมูล
4 อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ดูข้อมูล
6 การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักสร้างสุของค์กร ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
 
1 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
2 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
3 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ ดูข้อมูล
4 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่) ดูข้อมูล
5 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ดูข้อมูล
6 ภาระงานขั้นต่ำของสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
7 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ดูข้อมูล
8 ประเมินต่อสัญญา ดูข้อมูล
9 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
10 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O29  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
 
1 แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
 
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 
ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลสนับสนุน O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2564
 
1 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการคณะกรรมการประจำคณะ ดูข้อมูล
2 โครงการเสวนาฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ดูข้อมูล
3 กิจกรรมหารือทิศทางและแนวทางหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ดูข้อมูล
5 รายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ โดยให้บุคลกร นิสิต มีส่วนร่วม เช่น ประชุมคณะกรรมการวิชาการ บริการวิชาการ คณะกรรมการวินัยนิสิต ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลสนับสนุน O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564
 
1 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564
 
1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
2 การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O37  การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานการดำเนินงานความเสี่ยง ดูข้อมูล
2 รายงานการดำเนินงานควบคุมภายใน ดูข้อมูล
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2564
 
1 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
2 โครงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ดูข้อมูล
3 การกำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
 
1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดูข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสนับสนุน O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
 
1 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) ดูข้อมูล
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
 
1 รายงานการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) ดูข้อมูล