แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.(2562-2566)
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557)
แผนพัฒนาคณะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557)
แผนพัฒนาคณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ