แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2563
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ