รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
สาขาภาษาตะวันตก
ายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (2)
ายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนิสิต
ายงานผลการดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
รายงานการประเมินผลโครงการ school bus
รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันภาษาอังกฤษ (1)
รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันภาษาอังกฤษ (2)
รายงานการประเมินผลโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต(ภาษาตะวันตก)
สาขาภาษาไทย
รายงานผลการดำเนินโครงการค่ายการเขียนบันเทิงคดี ครั้งที่ 1
สาชาภาษาจีน
รายงานผลการดำเนินโครงการสะพานสู่ภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างหลักสูตรภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยจี่หนาน
รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลักสูตรภาษาจีน (3+1)
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (จีน)
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตหลักสูตรภาษาจีน
รายงานการประเมินผลโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม(ภาษาจีน)
สาขาภาษามลายู
รายงานการประเมินผล โครงการ ELO หลักสูตรภาษามลายู
รายงานการประเมินผล โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ(มลายู)
รายงานการประเมินผลโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน (ชุมชนเป็นฐาน) หลักสูตรภาษามลายู
สาขาภาษาญี่ปุ่น
รายงานผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ญี่ปุ่น)
รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(ญี่ปุ่น)
รายงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุดญี่ปุ่นศึกษา
รายงานการประเมินผลโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (ญี่ปุ่น)
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(ญี่ปุ่น)
รายงานการประเมินผลโครงการบุงคะไซ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
รายงานการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนกับสถาน ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือชุมชน(ญี่ปุ่น)
รายงานการประเมินผลโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (ญี่ปุ่น)
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษ 21
รายงานประเมินโครงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
สาขาประวัติศาสตร์
รายงานโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
รายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตประวัติศาสตร์สู่โลกอาชีพ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาตินานาชาติ
รายงานโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน (รัฐประศาสนศาสตร์)
รายงานโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาตินานาชาติ
รายงานโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน
รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย์
รายงานผลการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาหรือการปฏิบัติวิชาชีพ
รายงานผลการดำเนินโครงการ HRM Family
รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ เอกชนธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
รายงานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ การออกแบบ Line Stickers
รายงานโครงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
รายงานสรุปโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายงานโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
รายงานโครงการ Kaizen, QCC และ การจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค Covid-19
รายงานโครงการการจัดการแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคมในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ Covid-19
ายงานสรุปผลโครงการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยระดับนานาชาติ(ทม)
สาขาภูมิศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านภูมิสารสนเทศนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ
รายงานผลการดำเนินโครงการกีฬาและสันทนาการภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (1)
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาภาคสนามใหญ่ 4 ชั้นปี
รายงานผลการดำเนินโครงการภาคสนามรายวิชาหลักสูตรภูมิศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน
รายงานผลการดำเนินโครงการนำเสนองานทางภูมิศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
รายงานโครงการการบริการวิชาการเพื่อหารายได้อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
รายงานโครงการบูรณาการความรุ้สู่ชุมชน
รายงานโครงการนำเสนองานทางภูมิศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
รายงานโครงการภาคสนามรายวิชาหลักสูตรภูมิศาสตร์
รายงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รายงานโครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 12
รายงานโครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รายงานโครงการอบรมทักษะเทคนิคทางภูมิศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (บรรณารักษศาสตร์)
รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ (บรรณารักษศาสตร์)
รายงานโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันสารสนเทศในต่างประเทศ (บรรณารักษศาสตร์)
รายงานการประเมินผล โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
รายงานการประเมินผลโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม(บรรณารักษฯ)
รายงานโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ เอกชนฯ(สาขาบรรณารักษฯ) (1)
รายงานโครงการสานสัมพันธ์และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
รายงานโครงการศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ
รายงานโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์และนิสิต
รายงานโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต (บรรณารักษฯ)
สาขานิเทศศาสตร์
รายงานโครงการพัฒนานิสิตผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ประกอบการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (แบไต๋)
รายงานสรุปโครงการถ่ายภาพสัญจรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานโครงการความร่วมมือวิชาการ ไทย-ลาว ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ Soutsaka College of Management and Technology
รายงานโครงการศึกษาดูงานองค์กรสื่อสารมวลชนส่วนกลาง
รายงานโครงการพัฒนานิสิตผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ประกอบการด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (แบไต๋)
สาขาสังคมศึกษา
รายงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและท้องถิ่นใต้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
รายงานโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วน (Boundary partner) หลักสูตร ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
รายงานโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วน (Boundary partner) ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
รายงานการประเมินผลโครงการ think tank เสริมสร้างนักวิจัย
รายงานโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานวิชาชีพภายในประเทศและต่างประเทศ
สาขาภาษาตะวันออก
รายงานการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาตะวันออก)
รายงานการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก(ตะวันออก)