รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ