ข้อมูลบุคคลแยกตามหน่วยงาน การไปพัฒนาตนเอง

ปีการศึกษา

ข้อมูลการไปพัฒนาตนเอง
สำนักงาน   สำนักงานคณะ
ปีการศึกษา 2566
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ตำแหน่ง จำนวนครั้ง

 

ข้อมูลการไปพัฒนาตนเอง
สำนักงาน   สำนักงานคณะ
ปีการศึกษา 2566
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภทการไปราชการ วัตถุประสงค์ รายละเอียด สถานที่ ผู้จัด ระยะเวลา ปีการศึกษา สาขาวิชา สาขา บรรลุ
ตามแผน
1
ปฏิบัติงาน ฉลอง แก้วประเสริฐ พนักงานวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย


ขออนุญาตลงพื้นที่ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก อำเภอเมือง - 09/10/2566 ถึง 09/10/2566 2566 สำนักงาน สำนักงานคณะ /
2
ปฏิบัติการ ชัยกฤต เงารังษี นักวิชาการพัสดุ ประชุมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนางานวิจัย
โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 1 " คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 06/10/2566 ถึง 07/10/2566 2566 สำนักงาน สำนักงานคณะ /
3
ปฏิบัติการ ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงาน อบรมเชิงปฏิบัติการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเอง


ด้วยข้าพเจ้านางสาวสุมาลี ทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าร่วมอบรม โครงการ "ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อําเภอหาดใหญ่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 24/08/2566 ถึง 25/08/2566 2566 สำนักงาน สำนักงานคณะ /
4
ชำนาญการ สุมาลี ทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงาน อบรมเชิงปฏิบัติการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเอง


ด้วยข้าพเจ้านางสาวสุมาลี ทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าร่วมอบรม โครงการ "ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อําเภอหาดใหญ่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 24/08/2566 ถึง 25/08/2566 2566 สำนักงาน สำนักงานคณะ /
5
ปฏิบัติการ ปภัสรา บุตรบุรี เจ้าหน้าที่บริหารงาน อบรมเชิงปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย


ขออนุญาตลงพื้นที่ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก อำเภอเมือง - 09/10/2566 ถึง 09/10/2566 2566 สำนักงาน สำนักงานคณะ /
6
ปฏิบัติการ จิตตานันท์ ทองสุริวงศ์ นักวิชาการ ประชุมสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเอง


การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) 08/08/2566 ถึง 10/08/2566 2566 สำนักงาน สำนักงานคณะ /