รายงานโครงการปีงบประมาณ 2563
สาขาภาษาตะวันตก
รายงานผลโครงการ English Exloration
รายงานโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
รายงานผลโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติฯ
รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผงานทางวิชาการ
รายงานผลโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชานและนานาชาติฯ
รายงานโครงการประเมินแผนงานเดิมและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2564
รายงานโครงการสำรวจ stakeholder
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
รายงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาไทย
รายงานโครงการค่ายบันเทิงคดี แนวคิดและแนวทางครั้งที่ 10
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อเตร
รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ
รายงานโครงการภาษาและวรรณคดีสัญจร
รายงานโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิต
รายงานโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานภาษาไทย
สาชาภาษาจีน
รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ3+1
รายงานโครงการถ่ายโอนหน่วยกิต3+1
รายงานผลการดำเนินโครงการกำกับปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF และ AUN-QA ภาษาจีน
รายงานผลประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หลักสูตรภาษาจีน
สาขาภาษามลายู
ายงานโครงการการใช้ภาษามลายูในต่างแดน
รายงานการประเมินโครงการELO หลักสูตรภาษามลายู
รายงานโครงการMOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ(มลายู)
รายงานโครงการความร่วมมือกับชุมชน(มลายู)
รายงานโครงการกำกับติดตาม AUN หลักสูตรภาษามลายู
สาขาภาษาญี่ปุ่น
รายงานโครงการความร่วมมือเจราความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
รายงานโครงการกำกับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
รายงานโครงการเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รายงานโครงการห้องสมุดภาษาญี่ปุ่น
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
รายงานโครงการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน
รายงานโครงการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ฯ
รายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน
ายงานผลการดำเนินงานโครงการ CD สัมพันธ์
ายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ELO หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน
สาขาประวัติศาสตร์
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตประวัติศาสตร์
รายงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ
รายงานโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
รายงานโครงการพัฒนานักวิจัยประวัติศาสตร์
รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่หลักสูตรประวัติศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯ (ฉบับเต็ม)
ายงานผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
รายงานโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและอาจารย์
รายงานโครงการสหกืจศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายงานโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ทม
รายงานโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
รายงานผลโครงการ HRM AFI Meeting (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
รายงานผลการดำเนินโครงการ HRM Family
รายงานผลโครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
รายงานการประเมินโครงการนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินโครงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักทรัพยากรมนุษย์
รายงานโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย์
รายงานโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายงานโครงการบริการวิชาการที่เน้นชุมชนเป็นฐาน(รัฐศาสตร์ฯ)
สาขาภูมิศาสตร์
รายงานผลการประเมินโครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
รายงานผลโครงการภาคสนามใหญ่ 4 ชั้นปี
รายงานผลโครงการสนับสนุนเผยแพร่และวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
รายงานโครงการศึกษาดูงานด้านภูมิสารสนเทศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
รายงานโครงการศึกษาดูงานด้านภูมิสารสนเทศ
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ
รายงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปูยู
รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รายงานโครงการบริการวิชาการที่เน้นชุมชนเป็นฐานภูมิศาสตร์
รายงานสรุปผลโครงการภาคสนามรายวิชาในหลักสูตร
รายงานโครงการค่ายภูมิศาสตร์ครั้งที่11
รายงานโครงการจัดทำร่างวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (1)
รายงานโครงการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการแบบยึดพื้นที่
รายงานโครงการสื่อสารภูมิศาสตร์ผ่าน website
สาขาบรรณารักษศาสตร์
รายงานผลโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานตา่งประเทศ
รายงานโครงการศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศ
รายการโครงการกำกับติดตามหลักสูตร ศศ.บ.บรรณารักษ์
รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้าน IT จิตบริการและภาษา)
รายงานโครงการเทคนิคการทำวิจัย(บรรณารักษฯ)
สาขานิเทศศาสตร์
รายงานโครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
รายงานโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
รายงานโครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของ ELO หลักสูตรนิเทศศาสตร์
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TSU-TEP
รายงานโครงการจัดหน่วยจำลองเสริมเติมทักษะการประกบ Huso Startup-Tsu Start U
รายงานโครงการ Think Tankเสริมสร้างนักวิจัย
รายงานโครงการจัดการความรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
สาขา ศศม.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรื
รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
รายงานโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
สาขา ปรด.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรื
รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา
ายงานโครงการกำกับติดตามหลักสูตร กศ.บ.สังคมศึกษา
รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตครูสังคมศึกษา
กศ.ม.ภาษาไทย
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย