@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6871 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
การประกวด Best Practice Awards
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
กติกาและปฏิทินการประกวด Best Practice Awards
เป็นการนำเสนอคลิปวีดิทัศน์โครงงานพัฒนาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ University Engagement โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งผลงานได้หลักสูตรละ 1 ผลงานเท่านั้น
ปฏิทินการส่งผลงาน
ผู้เข้าประกวดเผยแพร่คลิปผลงานความยาวไม่เกิน 5 นาที บนแพลตฟอร์ม YouTube โดยเปิดให้เข้าชมได้แบบสาธารณะ จากนั้นโพสต์ link บนเว็บไซต์ของงานประชุม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.
เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก
  • กรรมการรอบคัดเลือกจะพิจารณาคลิปผลงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยใช้แบบประเมิน เพื่อคัดผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดจำนวน 10 ทีม ผ่านเข้ารอบ
  • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
  • เนื่องจากโครงงานการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาได้รับการรับรองแล้วว่าเป็น Best Practice ระดับหลักสูตร สำหรับทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบนั้น จะได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย ซึ่งจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
รอบการแข่งขัน
  • แต่ละทีมที่เข้ารอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบ่งเป็น เปิดคลิปผลงาน 5 นาที นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า 5 นาที และช่วง ถาม-ตอบ 5 นาที
  • เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการนำเสนอและการตอบคำถามเป็นสำคัญ
  • ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตร
ระดับชมเชย  ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ระดับดี ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ระดับดีมาก ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ระดับดีเด่น ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบตามระดับคุณภาพของผลงาน เพียงผลงานละ 1 ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามชื่อทีม พร้อมระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด