@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6874 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
สถานีการเรียนรู้ชุมชน
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
การออกแบบสถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์ว่า “ชุมชนต้องการอะไร และพลังของนิสิตนักศึกษาจะสามารถหนุนเสริมชุมชนได้อย่างไร” ด้วยเหตุนี้ กิจกรรม ณ สถานีการเรียนรู้ นอกจากจะสร้างเสริมประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตนักศึกษาแล้ว ชุมชนยังจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในกิจกรรมเชิงการพัฒนาด้วย
แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานีการเรียนรู้ที่สนใจได้สูงสุด 3 แห่ง (เรียงตามลำดับ) โดยแสดงความจำนงไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้คณะกรรมการจะทำการพิจารณาจัดสรรผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเนื่องจากแต่ละสถานีสามารถรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนจำกัด มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อน จึงมีโอกาสสำรองสิทธิ์ได้ก่อน (คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด)
ขอความอนุเคราะห์แต่ละมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้ด้วยยานพาหนะของตนเอง ทางสถานีการเรียนรู้จะจัดกิจกรรมและอาหารกลางวันไว้รับรองตามจำนวนที่ฝ่ายทะเบียนได้แจ้งไว้ โปรดเดินทางไปยังสถานีของตนเองเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานีโดยพละการ และกิจกรรม ณ สถานีการเรียนรู้ จะเสร็จไม่เกินเวลา 14.00 น หลังจากนั้น ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดข้อมูลของสถานีการเรียนรู้ (ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตามเร็ว ๆ นี้)

จำนวนที่รับได้

สถานีการเรียนรู้

200 คน สถานีบ้านท่าหิน ชุมชนชาวบกแห่งคาบสมุทรสทิงพระ (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที  
200 คน สถานีหาดสวนกง จะนะ พื้นที่แห่งชีวิตและความสุข (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
100 คน สถานีบ้านใหม่ ชุมชนประมงชายฝั่งแห่งทะเลสาบสงขลา (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
100 คน สถานีบ้านหัวเขา โครงการ CSR ของ ปตท.สผ. (สงขลา)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
200 คน สถานีภูมิปัญญาทะเลน้อย (พัทลุง)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.
200 คน สถานีบ้านพอเพียง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พัทลุง)
การเดินทาง : ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.
หมายเหตุ แนะนำที่พักเป็นหมู่คณะในจังหวัดพัทลุง : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 09 6389 8943 E-mail : tsu_slow@tsu.ac.th
ดูรายละเอียดที่พักและจองล่วงหน้าได้ที่ : https://clw.tsu.ac.th/page.php?idm=1&mid=408