@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6881 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
รายชื่อผู้ข้าร่วม
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
หมายเหตุ : คลิกที่ เข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ผู้ประสานงาน/ผู้นำเสนอบทความ  
 
1 อ.ดร. โอริสา ชุมพงศ์ เข้าระบบ
2 ผศ.ดร. กรชนก สนิทวงค์ เข้าระบบ
3 นาย วีระ ชุมช่วย เข้าระบบ
4 นาย กัณฏวิชญ์ ดีใหม่ เข้าระบบ
5 อ.ดร. อลิสา หะสาเมาะ เข้าระบบ
6 อ. อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ เข้าระบบ
7 อ. ใจสคราญ จารึกสมาน เข้าระบบ
8 ผศ.ดร. วรภพ วงค์รอด เข้าระบบ
9 อ.ดร. นนทชา ชัยทวิชธานันท์ เข้าระบบ
10 อ. พจนา มณฑีรรัตน์ เข้าระบบ
11 อ.ดร. สุจิรา วิจิตร เข้าระบบ
12 อ. ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร เข้าระบบ
13 ผศ.ดร. อิสระ ทองสามสี เข้าระบบ
14 อ.ดร. ตายูดิน อุสมาน เข้าระบบ
15 อ.ดร. จันทร์​จิรา​ นันตา เข้าระบบ
16 อ. ชุติพงศ์ คงสันเทียะ เข้าระบบ
17 นางสาว สุรจิตตา เวียงชัยภูมิ เข้าระบบ
18 ผศ.ดร. ฟ้าประทาน เติมขุนทด เข้าระบบ
19 อ.ดร. ธวัชชัย ศรีพรงาม เข้าระบบ
20 นาย กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์ เข้าระบบ
 
21 นางสาว วาทิณี หลีปุ่ม เข้าระบบ
22 นางสาว สุธาทิพย์ จันทมาศ เข้าระบบ
23 นางสาว อรรถรส แตงอุดม เข้าระบบ
24 นางสาว เบญจมาศ ดีวงษ์ เข้าระบบ
25 นางสาว ศิรินัฐ สมสาร เข้าระบบ
26 นางสาว โอบนิธิ จันธะเมธิ เข้าระบบ
27 นาย จอมภพ บุญทิพย์จำปา เข้าระบบ
28 นางสาว จีดารัตน์ รักวงศ์ เข้าระบบ
29 นางสาว ภัทรกันย์ พรหมเกตุ เข้าระบบ
30 นางสาว อรไพลิน ร่มเย็น เข้าระบบ
31 นางสาว อรีญา วิเศษคำ เข้าระบบ
32 นางสาว ธัญชนก เกตุเพชร เข้าระบบ
33 นางสาว จิราภรณ์ ไพรเถื่อน เข้าระบบ
34 นางสาว อภินันท์ กาวินชัย เข้าระบบ
35 นางสาว พิชญา ขัดสี เข้าระบบ
36 นาย บวรสรรพ์ เปรมปริก เข้าระบบ
37 นางสาว พิชญาภรณ์ เชยชม เข้าระบบ
38 นางสาว วิจิตรา จำฝังใจ เข้าระบบ
39 นาย คมกริช เรือนเป็ง เข้าระบบ
40 นางสาว ปิยฉัตร การบรรจง เข้าระบบ
41 นางสาว สิรินญา เฟื้องสูงเนิน เข้าระบบ
42 นางสาว กัญญารัตน์ ม่มกลาง เข้าระบบ
43 นางสาว สมฤดี ชมขุนทด เข้าระบบ
44 นางสาว นฤมล จันทะราช เข้าระบบ
45 นางสาว กณกพิชญ์ วะชุม เข้าระบบ
46 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อนุสุริยา เข้าระบบ
47 นางสาว ณัฐธิดา สำรวมรัมย์ เข้าระบบ
48 นางสาว กุลภัสสร์ คำหนูไทย เข้าระบบ
49 นางสาว กานต์พิชชา จุลศรีไกวัล เข้าระบบ
50 นางสาว เมทิณี เหมือนเพชร เข้าระบบ
51 นางสาว พรนภัส นิ่มทอง เข้าระบบ
52 นางสาว ปรวรรณ พูนทองหลาง เข้าระบบ
53 นาย ภูมิรัตน์ บิลคาเดอร์ เข้าระบบ
54 นางสาว ศิริรัตน์ อินนาราษฎร์ เข้าระบบ
55 นางสาว มาริษา รักษากิจ เข้าระบบ
56 นางสาว เณศรา สวยดี เข้าระบบ
57 นาง ทิพาพร ชูพุ่ม เข้าระบบ
58 นางสาว นิษฐา จันทร์เกิด เข้าระบบ
59 นาย สิทธินนท์ จันนาวัน เข้าระบบ
60 นาย ณภัทร์ภณ กงซุย เข้าระบบ
61 นางสาว ณัชชา เกตมาศ เข้าระบบ
62 นางสาว ปฐมาวดี ชูศรี เข้าระบบ
63 นางสาว ศิริลักษณ์ เทือกทักษ์ เข้าระบบ
 
64 ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา เข้าระบบ
65 นาย สิทธิโชค อุบลขาว เข้าระบบ
66 นาย กฤษฎา ขาวเรือง เข้าระบบ
67 อ. พลสยาม สุนทรสนิท เข้าระบบ
68 อ.ดร. เครือวัลย์ มาลาศรี เข้าระบบ
69 นางสาว สุกัญญา บูอีตำ เข้าระบบ
70 อ.ดร. วรพล หนูนุ่น เข้าระบบ
71 อ.ดร. วรพล หนูนุ่น เข้าระบบ
72 นาย อรรถพล อุษามาลย์เวท เข้าระบบ
73 นาย โอระสา สุวรรณชาตรี เข้าระบบ
74 อ.ดร. พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล เข้าระบบ
75 อ.ดร. ตายูดิน อุสมาน เข้าระบบ
76 อ.ดร. ยุทธนา กาเด็ม เข้าระบบ
77 นาย คณิศร หลางหวอด เข้าระบบ
78 นาย สุไลมาน หะโมะ เข้าระบบ
79 นางสาว ปัทมา นวประภากุล เข้าระบบ
80 ผศ.ดร. กัมปนาท บริบูรณ์ เข้าระบบ
81 นางสาว กานต์สินี องอาจ เข้าระบบ
82 นาย สุพจน์ เรืองเพชร เข้าระบบ
83 นาย ธีรพงศ์ ดนสวี เข้าระบบ