@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6881 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
รายชื่อกรรมการวิชาการ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
รายชื่อกรรมการวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความฉบับเต็ม
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ.ดร. เดโช แขน้ำแก้ว เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ผศ.ดร. นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
3 ผศ.ดร. ฟ้าประทาน เติมขุนทด เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อ. อลิสา หะสาเมาะ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5 อ.ดร. โอริสา ชุมพงศ์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 ผศ.ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ผศ.ดร. อิสระ ทองสามสี เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8 อ. ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร เข้าระบบ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 อ.ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ เข้าระบบ
10 อ.ดร. สิรีธร ถาวรวงศา เข้าระบบ
11 อ.ดร. ธวัชชัย ศรีพรงาม เข้าระบบ
12 ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง เข้าระบบ
13 ผศ.ดร. นิสากร กล้าณรงค์ เข้าระบบ
14 ผศ. ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ เข้าระบบ
15 ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ เข้าระบบ
16 ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค เข้าระบบ
17 อ.ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์ เข้าระบบ
18 อ.ดร. เชษฐา มุหะหมัด เข้าระบบ
19 ผศ. เสริมศักดิ์ ขุนพล เข้าระบบ
20 ผศ.ดร. ฟารีดา เจะเอาะ เข้าระบบ
21 อ.ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมนี เข้าระบบ
22 รศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ เข้าระบบ
23 ผศ.ดร. อัคคกร ไชยพงศ์ เข้าระบบ
24 ผศ.พิเศษ ณัฐกร ยกชู เข้าระบบ

 

 

กรรมการรอบคัดเลือก Best Practice Awards
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ. เปรมวดี กิรวาที เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 อ. ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3 อ.ดร. อภิรดี วงศ์ศิริ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อ.ดร. จิตติมา ดำรงวัฒนะ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 อ.ดร. จิราพร ไชยเชนทร์ เข้าระบบ ราชภัสุราษฎร์ธานี
6 อ.ดร. ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 ผศ.ดร. สาวิตรี สอาดเทียน เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ผศ.ดร. กรชนก สนิทวงค์ เข้าระบบ ราชภัฏเชียงราย
9 ผศ.ดร. เบญจมาศ เมืองเกษม เข้าระบบ ราชภัฏเชียงราย
10 อ. วรรณี ทองระย้า เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

กรรมการตัดสิน Mind mapping
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ. ธีรพงศ์ ไชยมังคละ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 อ. ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
3 อ. พจนา มณฑีรรัตน์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 อ. พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
5 อ.ดร. กฤต เกษตรวัฒนผล เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 อ.ดร. พิมพ์พร ภูครองเพชร เข้าระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 อ. ชุติพงศ์ คงสันเทียะ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8 อ. พนัส ชัยรัมย์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 อ. วชิราภรณ์ วรรณโชติ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

กรรมการตัดสิน CSD Young Talks
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ.ดร. จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 อ. โฆษิต ไชยประสิทธิ์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 อ.ดร. นนทชา ชัยทวิชธานันท์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 อ.ดร. ยุทธนา กาเด็ม เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5 อ.ดร. สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อ. เมธิรา ไกรนที เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 อ. พงศ์เทพ แก้วเสถียร เข้าระบบ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 ผศ.ดร. วรภพ วงค์รอด เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ผศ. ถวิล อินทรโม เข้าระบบ ราชภัฏสงขลา
10 อ. ตรียากานต์ พรมคำ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์