@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6875 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
รายชื่อผู้ข้าร่วม
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
หมายเหตุ : คลิกที่ เข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ผู้ประสานงาน/ผู้นำเสนอบทความ มหาวิทยาลัย การเข้าร่วม  
1 อ.ดร. โอริสา ชุมพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
2 ผศ.ดร. กรชนก สนิทวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
3 นาย วีระ ชุมช่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
4 นาย กัณฏวิชญ์ ดีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
5 อ.ดร. อลิสา หะสาเมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
6 อ. อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
7 อ. ใจสคราญ จารึกสมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
8 ผศ.ดร. วรภพ วงค์รอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
9 อ.ดร. นนทชา ชัยทวิชธานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
10 อ. พจนา มณฑีรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
11 อ.ดร. สุจิรา วิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
12 อ. ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
13 ผศ.ดร. อิสระ ทองสามสี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
14 อ.ดร. ตายูดิน อุสมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
15 อ.ดร. จันทร์​จิรา​ นันตา มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​-แพร่​ เฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
16 อ. ชุติพงศ์ คงสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
17 นางสาว สุรจิตตา เวียงชัยภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
18 ผศ.ดร. ฟ้าประทาน เติมขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
19 อ.ดร. ธวัชชัย ศรีพรงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
20 นาย กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เข้าระบบ
21 นางสาว วาทิณี หลีปุ่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
22 นางสาว สุธาทิพย์ จันทมาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
23 นางสาว อรรถรส แตงอุดม มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอบทความ เข้าระบบ
24 นางสาว เบญจมาศ ดีวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเสนอบทความ เข้าระบบ
25 นางสาว ศิรินัฐ สมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเสนอบทความ เข้าระบบ
26 นางสาว โอบนิธิ จันธะเมธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเสนอบทความ เข้าระบบ
27 นาย จอมภพ บุญทิพย์จำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
28 นางสาว จีดารัตน์ รักวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
29 นางสาว ภัทรกันย์ พรหมเกตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
30 นางสาว อรไพลิน ร่มเย็น มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
31 นางสาว อรีญา วิเศษคำ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
32 นางสาว ธัญชนก เกตุเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
33 นางสาว จิราภรณ์ ไพรเถื่อน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
34 นางสาว อภินันท์ กาวินชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
35 นางสาว พิชญา ขัดสี มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
36 นาย บวรสรรพ์ เปรมปริก มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
37 นางสาว พิชญาภรณ์ เชยชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
38 นางสาว วิจิตรา จำฝังใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
39 นาย คมกริช เรือนเป็ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
40 นางสาว ปิยฉัตร การบรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
41 นางสาว สิรินญา เฟื้องสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
42 นางสาว กัญญารัตน์ ม่มกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
43 นางสาว สมฤดี ชมขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
44 นางสาว นฤมล จันทะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเสนอบทความ เข้าระบบ
45 นางสาว กณกพิชญ์ วะชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
46 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อนุสุริยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
47 นางสาว ณัฐธิดา สำรวมรัมย์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
48 นางสาว กุลภัสสร์ คำหนูไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
49 นางสาว กานต์พิชชา จุลศรีไกวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
50 นางสาว เมทิณี เหมือนเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอบทความ เข้าระบบ
51 นางสาว พรนภัส นิ่มทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอบทความ เข้าระบบ
52 นางสาว ปรวรรณ พูนทองหลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
53 นาย ภูมิรัตน์ บิลคาเดอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
54 นางสาว ศิริรัตน์ อินนาราษฎร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
55 นางสาว มาริษา รักษากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
56 นางสาว เณศรา สวยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
57 นาง ทิพาพร ชูพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
58 นางสาว นิษฐา จันทร์เกิด มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอบทความ เข้าระบบ
59 นาย สิทธินนท์ จันนาวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำเสนอบทความ เข้าระบบ
60 นาย ณภัทร์ภณ กงซุย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำเสนอบทความ เข้าระบบ
61 นางสาว ณัชชา เกตมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
62 นางสาว ปฐมาวดี ชูศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
63 นางสาว ศิริลักษณ์ เทือกทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
64 ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
65 นาย สิทธิโชค อุบลขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
66 นาย กฤษฎา ขาวเรือง มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
67 อ. พลสยาม สุนทรสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเสนอบทความ เข้าระบบ
68 อ.ดร. เครือวัลย์ มาลาศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำเสนอบทความ เข้าระบบ
69 นางสาว สุกัญญา บูอีตำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
70 อ.ดร. วรพล หนูนุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
71 อ.ดร. วรพล หนูนุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
72 นาย อรรถพล อุษามาลย์เวท มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
73 นาย โอระสา สุวรรณชาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
74 อ.ดร. พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
75 อ.ดร. ตายูดิน อุสมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
76 อ.ดร. ยุทธนา กาเด็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
77 นาย คณิศร หลางหวอด มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
78 นาย สุไลมาน หะโมะ มหาวิทยาลัยราชภฎยะลา นำเสนอบทความ เข้าระบบ
79 นางสาว ปัทมา นวประภากุล มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
80 ผศ.ดร. กัมปนาท บริบูรณ์ มศว นำเสนอบทความ เข้าระบบ
81 นางสาว กานต์สินี องอาจ ม.ทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
82 นาย สุพจน์ เรืองเพชร มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ
83 นาย ธีรพงศ์ ดนสวี มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความ เข้าระบบ