ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
  สารสนเทศของมหาวิทยาลัย(บุคคล สารบรรณ ลาออนไลน์)
  ประชุมอิเล็กทรอนิกส์(E-meeting)
  ประเมินคุณภาพการศึกษา (e-sar)
  สารสนเทศบัญชี 3 มิติ
  สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ วิทยาเขตสงขลา
  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
  ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ วิทยาเขตพัทลุง
  ประเมินการเรียนการสอน
  TSU MOOC
  ฐานข้อมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สารสนเทศแผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จัดการรายวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  แบบฟอร์มออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ข้อมูลการไปให้บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ข้อมูลคำสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์