ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลสนับสนุน   ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
 
1 ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
2 การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย ดูข้อมูล
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
4 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
5 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
6 ข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร ดูข้อมูล
7 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ ดูข้อมูล
8 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
9 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดูข้อมูล
10 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
11 ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ ดูข้อมูล
12 ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ ดูข้อมูล
1 ปฏิทินการศึกษา ดูข้อมูล
2 ข้อมูลหลักสูตร ดูข้อมูล
3 ระบบสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
4 คู่มือการศึกษา ดูข้อมูล
1 ระบบ E-Sar ระดับมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
2 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ดูข้อมูล
3 คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน   ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
 
1 ความคาดหวังของนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
2 ระบบสารสนเทศแผนและงบประมาณ ดูข้อมูล
3 ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
4 สารสนเทศข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
5 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
6 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน   ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2563
 
0 Draft EdPEx 2563-2566 (V_18112563) ดูข้อมูล
7 7.1ก-7 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ (TSU-HUSO-01) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
8 7.1ก-8 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ(TSU-HUSO-02) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
10 7.1ก-10 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (TSU-HUSO-04) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
11 --- 7.1ก-10.1 ระดับปริญญาตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
12 --- 7.1ก-10.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
61 7.5ก-4 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก (SIU10) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
62 7.5ก-5 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (TSU-HUSO-30) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
63 --- 7.5ก-5.1 ระดับปริญญาตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
64 --- 7.5ก-5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน   แบบสอบถามและแบบประเมิน
 
1 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
10 (1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
11 (2) ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
22 (1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
32 (1) แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูข้อมูล
40 (1) แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
41 (2) ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
0 (1) แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับบุคลากร ดูข้อมูล
1 (2) ผลสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน   คู่มือออนไลน์
 
1 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
2 แผนและผลการดำเนินงานประจำปี ดูข้อมูล
1 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล