ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลสนับสนุน  ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
 
1 ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
2 การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย ดูข้อมูล
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
4 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
5 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
6 ข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร ดูข้อมูล
7 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ ดูข้อมูล
8 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
9 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดูข้อมูล
10 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
11 ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ ดูข้อมูล
12 ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ ดูข้อมูล
13 ปฏิทินการศึกษา ดูข้อมูล
14 ข้อมูลหลักสูตร ดูข้อมูล
15 ระบบสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
16 คู่มือการศึกษา ดูข้อมูล
17 ระบบ E-Sar ระดับมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
18 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ดูข้อมูล
19 คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
20 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) ประจำ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
 
1 ระบบสารสนเทศแผนและงบประมาณ ดูข้อมูล
2 ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
3 สารสนเทศข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
4 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
5 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2563
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  แบบสอบถามและแบบประเมิน
 
1 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ข้อมูลแผนและงบประมาณ
 
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดูข้อมูล
2 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
3 แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
4 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
5 แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
6 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดูข้อมูล
8 ข้อมูลแผนและงบประมาณปี 2564 ดูข้อมูล
9 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
10 รายงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  คู่มือ
 
1 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ผลประเมินต่าง ๆ
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2564
 
1 แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ดูข้อมูล
2 การปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565( ปีการศึกษา 2564 ) ดูข้อมูล
3 ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2564 ดูข้อมูล
4 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน ดูข้อมูล
5 ข้อมูลนิสิตรับเข้าปีการศึกษา 2564 และสถานะภาพนิสิต ดูข้อมูล
6 AUN 6.5 ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ
 
1 ข้อมูลประกาศและมติย่อด้านการเงินและทรัพย์สิน ดูข้อมูล
2 รายชื่อกรรมการประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565 ดูข้อมูล
3 ข้อมูลสถิตินิสิต ดูข้อมูล
4 รายชื่อสถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดูข้อมูล