ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลสนับสนุน  งานวิจัย
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  งานวิเคราะห์
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  งานสังเคราะห์
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
1 คู่มือวารสาร (สุมาลี ทองดี) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ระบบสารสนเทศ
 
1 ระบบสารสนเทศแบบฟอร์มออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
2 ระบบฐานข้อมูลคำสั่งออนไลน์(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
3 การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ประยุกต์เทคโนโลยี
 
1 แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ลดการใช้ทรัพยากร
 
1 การพัฒนางาน เรื่อง ลดกระบวนงานการส่งระดับขั้น(อัมพร เตกฉัตร) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  เทคนิคการปฏิบัติงาน
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  ฐานข้อมูล
 
1 ปรับปรุงและเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานฐานข้อมูลระบบจัดการรายวิชา(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล