ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ผลงานบุคลากรสายคณาจารย์
ข้อมูลสนับสนุน  เอกสารประกอบการสอน
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  เอกสารคำสอน
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  หนังสือ
 
1 หนังสือนโยบายสาธารณะ แนวคิดพื้นฐาน ข้อโต้แย้งกระบวนการนโยบายและระเบียบวิธี(ยศธร ทวีพล) ดูข้อมูล
2 ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม (ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์) ดูข้อมูล
3 หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา(อ.ดร.ฐากร สิทธิโชค).pdf ดูข้อมูล
4 หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา(ฐากร สิทธิโชค) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  ตำรา
 
1 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (ผศ.ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น) ดูข้อมูล
2 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน (ผศ.ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง) ดูข้อมูล
3 มานุษยวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน_ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ดูข้อมูล
4 ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์(Research Methodology in Social Sciences) ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  วิจัย
 
1 การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส) ดูข้อมูล
2 ถอดบทเรียนการจัดค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่มนาคร(ผศ.ดร. มาโนช ดินลานสกูล) ดูข้อมูล
3 ราชาธิราชจากพระราชพงศวดารสู่นวนิยาย(ผศ.ดร. มาโนช ดินลานสกูลและคณะ) ดูข้อมูล
 
ข้อมูลสนับสนุน  บทความวิจัย
 
 
ข้อมูลสนับสนุน  บทความวิชาการ