ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
ข้อมูลสนับสนุน  ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
 
1 สารสนเทศของมหาวิทยาลัย(บุคคล สารบรรณ ลาออนไลน์) ดูข้อมูล
2 ประชุมอิเล็กทรอนิกส์(E-meeting) ดูข้อมูล
3 ประเมินคุณภาพการศึกษา (e-sar) ดูข้อมูล
4 สารสนเทศบัญชี 3 มิติ ดูข้อมูล
5 สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ ดูข้อมูล
6 ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ วิทยาเขตสงขลา ดูข้อมูล
7 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ดูข้อมูล
8 ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ วิทยาเขตพัทลุง ดูข้อมูล
9 ประเมินการเรียนการสอน ดูข้อมูล
10 TSU MOOC ดูข้อมูล
11 ฐานข้อมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
12 สารสนเทศแผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
13 จัดการรายวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
14 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
15 ผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
16 ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
17 แบบฟอร์มออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
18 ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
19 ข้อมูลการไปให้บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
20 ข้อมูลคำสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
21 ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล