รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
:: สาขานิเทศศาสตร์ ::

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล (นาย)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
tanapattemrattanakul@gmail.com
074-317600 ต่อ 1262
นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารความรู้ การสื่อสารกับวัฒนธรรม สื่อใหม่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert


2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสริมศักดิ์  ขุนพล (นาย)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ
khunpol@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1261
Marketing Communication,Digital Media and Cultural Management
CV
HUSO Expert


3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ (นาย)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1260
- การผลิตรายการโทรทัศน์ - การเขียนบทโทรทัศน์ - การกำกับการแสดง - การกำกับรายการโทรทัศน์ - การตัดต่อรายการโทรทัศน์ - การสื่อสารมวลชน
CV
HUSO Expert


4) อาจารย์  ธีระ  ราชาพล (นาย)
อาจารย์
pock_r@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1264
1การวางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาดด้วยสื่อออนไลน์ 2 การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล 3.แผนและยุทธวิธีการตลาดออนไลน์ Marketing 4.การตัดต่อและลำดับภาพด้วยสื่อระบบดิจิทัล
CV
HUSO Expert


5) อาจารย์  ลัดดา  ประสาร (นาง)
อาจารย์
brainkits@gmail.com
074-317600 ต่อ 1263
1. การวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 2. การสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม
CV
HUSO Expert


6) อาจารย์  จิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ
CV
HUSO Expert