รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
:: สาขานิเทศศาสตร์ ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสริมศักดิ์  ขุนพล 
   
khunpol@hotmail.com
Corporate Communications, Marketing Communication and New Media
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ 
   
- การผลิตรายการโทรทัศน์ - การเขียนบทโทรทัศน์ - การกำกับการแสดง - การกำกับรายการโทรทัศน์ - การตัดต่อรายการโทรทัศน์ - การสื่อสารมวลชน
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์  ลัดดา  ประสาร 
   
brainkits@gmail.com
1. การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 2.การสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์กลยุทธ์การทำงานชุมชน
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์ ดร. ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล 
   
tanapattemrattanakul@gmail.com
นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารความรู้ การสื่อสารกับวัฒนธรรม สื่อใหม่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  ธีระ  ราชาพล 
   
pock_r@hotmail.com
1การวางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาดด้วยสื่อออนไลน์ 2 การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล 3.แผนและยุทธวิธีการตลาดออนไลน์ Marketing 4.การตัดต่อและลำดับภาพด้วยสื่อระบบดิจิทัล
CV
HUSO Expert