แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  ประเสริฐ กองสง ธนภัทร เต็มรัตนกุล และ ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2561). การบริหารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐณิชา บุษบา. (กำลังดำเนินการ). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสงขลา - อาร์บีดีน วงศ์กาเซ็ง. (กำลังดำเนินการ). การสื่อสารกิจกรรมขององค์กรเยาวชนต่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ซานีซ๊ะ ยูโซะ. (กำลังดำเนินการ). อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในเรื่องการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
หัวข้อที่สนใจ
  การสื่อสารความรู้ การสื่อสารกับวัฒนธรรม สื่อใหม่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาเอก
  คณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาเอกบังคับ ได้แก่ วิชา 0199711 โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม 2558
การสอนระดับปริญญาโท
  คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม วิชาเอกเลือก ได้แก่ วิชา 0102522 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย วิชา 0102631 ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม 2557
การสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ วิชา 0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น วิชา 0105211 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ วิชา 0105213 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 วิชา 0105311 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วิชาเอกบังคับ ได้แก่ วิชา 0105215 การรู้เท่าทันสื่อ วิชา 0105313 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2 วิชา 0105461 การวิจัยนิเทศศาสตร์ วิชา 0105462 สัมมนาการสื่อสารมวลชน 2556

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  - ทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผศ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล และอ.ลัดดา ประสาร. (2565). โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันประจำปีงบประมาณ 2564 (กสทช.)
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา. สงขลา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และนพดล สาลีโภชน์. (2561). แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. สงขลา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว, ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, สุนิสา คงประสิทธิ์ และชาลินี สะท้านบัว. (2559). การประเมินการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ปี 1. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557.
บทความวิจัย
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ประจาเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563. (TCI กลุ่มที่ 1)
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์, และนพดล สาลีโภชน์. (2561). การบูรณาการการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ผ่านโครงการวิจัยชุมชน. วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ มกราคม - ธันวาคม 2561 (หน้า 229-256) (TCI กลุ่มที่ 2)
  อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว, พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, สุนิสา คงประสิทธิ์, ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, ชาลินี สะท้านบัว, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และเบญจวรรณ บัวขวัญ. (2560). การประเมินแบบมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ่มวิจัยสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสังคม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5, 3 (2560), 446 - 456 (TCI กลุ่มที่ 1)
  พัชลินจ์ จีนนุ่น, คุณัชญ์ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร. วารสารปาริชาต. 29,1 (เมษายน 2559 – กันยายน 2559), 58-83. (TCI กลุ่มที่ 1)
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี.” วารสารนิเทศศาสตร์. 32, 1 (มกราคม – มีนาคม) : 55-83.
บทความวิชาการ
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2553). "การประมวลองค์ความรู้เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อใหม่กับการประชาสัมพันธ์ จากเว็บไซต์ของ The Institue for Public Relations," การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3(4), 158-189
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). วิชา 0105111 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การนำเสนอผลงาน
  - คมชาญ อุปถัมภ์, วริศรา จินดาผ่อง และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2565). การรู้เท่าทันสื่อโซเชียลของผู้สูงอายุในเรื่องการเปิดรับเนื้อหาทางการเมือง ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  - เพ็ญสิริ เอกพัฒนกุล, อนันธชัย รอดสิน และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2565). อิทธิพลจากโฆษณาของยูทูบเบอร์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ชม. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  กันยารัตน์ พลภักดี, พนิดา แซ่ลิ่ม, นิติ รอดเพ็ง, อุบลขวัญ เพ็ชรพงษ์ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). แรงจูงใจและทัศนคติของเยาวชนต่อการรับชมภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางสื่อออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  พรรัตน์ ราชแก้ว, โยษิตา ทับทิมอ่อน, ฟาเดีย วันแอเลาะ, สถาพร จันผลช่วง และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารด้วยคาหยาบคายในการขายสินค้าออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  สุวรรณนีย์ กิตติวิศิษฏ์, ศศิธร พันธบุตร, กวินทรา คงสุข, รัตนชาติ แก้วควรชุม และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2563). การสื่อสารอัตลักษณ์วิถีชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านภาพวาด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ณิชากร สินสิริ, สุปรีดา ประดิษฐ์ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2562). การเปรียบเทียบการปรับตัวของสถานีวิทยุกับสื่อโซเชียล กรณีศึกษา สถานีวิทยุของเอกชนและสถานีวิทยุของรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ชนาณัติ ยานวิมุต, ธัชชา สุภาพ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2562). อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญแนวตลกที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ประเสริฐ กองสง, ธนภัทร เต็มรัตนกุล และ ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (2561). การบริหารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
  ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์ จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และนพดล สาลีโภชน์. (2561). แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา