แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ( การสื่อสารมวลชน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เกษตรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2530

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557
  -อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2554
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี่และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
ประธานหลักสูตร
  -ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557
อื่น ๆ
  - Producer @ Director รายการ IE Show.com บริษัทสแปลชเอนเตอร์เทนเม้นท์จำกัด 2542
  -Producer @ Director รายการตามไปดู บริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเม้นท์จำกัด 2536
  -Creative บริษัทคอมมูนิเคชั่น 49 ( รายการคืนวันอาทิตย์ ) 2535
  -Producer @ Director บริษัทอินเทอร์นอลจำกัด ( รายการมุมมองสองวัย รายการหวานขมอมเปรี้ยว รายการปลุกดาว 2534

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  - การผลิตรายการโทรทัศน์ - การเขียนบทโทรทัศน์ - การกำกับการแสดง - การกำกับรายการโทรทัศน์ - การตัดต่อรายการโทรทัศน์ - การสื่อสารมวลชน

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  - อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ Soutsaka college of Management and Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว -
  - อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ -
  - อาจารย์พิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการสื่อสารการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ -
  - อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี -
  - อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2562 ).การผลิตสื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ชุมชน โครงการคิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ และคณะ. (2561). การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา. สงขลา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ และคณะ. (2558). ประเพณียกขันหมากปฐม. สงขลา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ และคณะ. (2553). การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตสื่อต้นแบบ ( Best Practice ) เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
บทความวิชาการ
  -ทีปวิท พงศ์พบูลย์. (2563). " ผลงานสร้างสรรค์ การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง เพลงเรือแหลมโพธิ์จังหวัดสงขลา ' วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 ( หน้า 210 -216 )
  --ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ .( 2562 ). " บุพเพสันนิวาส ละครพีเรียด ความสำเร็จด้านการสื่อสารการตลาดและมุมมองผ่านหลักการทำงานด้านนิเทศาสตร์ ". ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย " วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ". ( หน้า 175 - 182 ). วันที่ 1 มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง..ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ ( 2563 ) เอกสารประกอบการสอนวิชา 0105323 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2552). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0105422 การเขียนในงานโฆษณา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ ( 2564 ) งานสร้างสรรค์วีดิทัศน์สารคดีเรื่อง " เหน่เอนหล่อโบง " จิตวิญญาณแห่งชาติพันธ์ุมอแกน
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2561). ผลงานสร้างสรรค์การผลิตวีดีทัศน์สารคดีเรื่อง " เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา ". สงขลา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  - ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2561 ) .การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม ผลงาน " สื่อการเรียนรู้ วีดีทัศน์เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา " ( ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2560). วีดีทัศน์ " โนรา " โครงการนำเสนอ UNESCO เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ. สงขลา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2559). วีดิทัศน์ “ ประเพณียกขันหมากปฐม ”. สงขลา : มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2554). วีดิทัศน์ “ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. นราธิวาส - การทำเกษตรแบบผสมผสาน ”. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2554). วีดิทัศน์ “ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. ยะลา - การทำผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด ”. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2554). วีดิทัศน์ “ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. ปัตตานี - การแกะสลักลายไม้ไทยมุสลิมภาคใต้ ”. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2554). วีดิทัศน์ “ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สตูล- การทำไม้กวาดดอกหญ้าถักหวาย ”. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2554). วีดิทัศน์ “ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สงขลา - การแสดงมโนห์รา ”. สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2553). วีดิทัศน์เรื่อง “ โรงเรียนเพื่อนเด็ก Child Friendly School ”. สงขลา : องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย.
การนำเสนอผลงาน
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2562). "การผลิตสื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ชุมชน โครงการคิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดียเ" ใน รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19. (หน้า 33 - 46). วันที่ 10 พฤษภาาคม 2562. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2562). "ผลงานสร้างสรรค์การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา " ใน รายงานการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ระดับชาติครั้งที่ 1 “ทิศทางของศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21 : ตัวตน ชุมชน สังคม โลก” . (หน้า - ). วันที่ 16 สิงหาาคม 2562. ปทุมธานี : สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2561). "การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม". (หน้า 872 - 881 ). วันที่ 22 มิถุนายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
  -ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์. (2561). "เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา กับบทบาทด้านการสื่อสารต่อการสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม," ใน รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4. (หน้า 645-656). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง