แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ธีระ  ราชาพล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2541

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศสาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2555
  อาจารย์ประจำ สาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2554
  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2551
วิทยากร
  วิทยากรประกวดโครงการหนังสั้น "ยุติระทม" กระทรวงยุติธรรม 2560
  วิทยากรการสร้างกลยุทธ์และแผนการตลาด แบรนด์ BFC (จังหวัดขอนแก่น) 2560
  การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการพัฒนาการสอน สำนักงานการศึกษพื้นฐาน คณะศึกษาศาตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 2559
  วิทยากร อรบรมต้นกล้าอาชีพ กระทรวงแรงงาน 2553

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  1การวางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาดด้วยสื่อออนไลน์ 2 การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล 3.แผนและยุทธวิธีการตลาดออนไลน์ Marketing 4.การตัดต่อและลำดับภาพด้วยสื่อระบบดิจิทัล

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ธีระ ราชาพล. (2561). การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารต่อการจัดการปัญหาขยะของชมรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง. สงขลา : สาขาวิชาบรรณารักษณสารสนเทศศาตร์และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บทความวิจัย
  ธีระ ราชาพล. (2559). "ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อข้อความโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด," นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 19(2), 132-146.