แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสริมศักดิ์  ขุนพล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
นิเทศศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Corporate Communications, Marketing Communication and New Media

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  เสริมศักดิ์ ขุนพล (2564).การสร้างสรรค์สื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2564). การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดปัญหาการเสพน้ำกระท่อมในกลุ่มเยาวชนพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลา. สงขลา :แผนงานศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เสริมศักดิ์ ขุนพล และลัดดา ประสาร. (2564). ให้เหล้าเท่ากับแช่ง : การสร้างสรรค์ การรับรู้ และสนองตอบ ของสื่อภาพยนตร์รณรงค์งดดื่มสุรา . กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
  อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว,พวงรัตน์ จินพล, เสริมศักดิ์ ขุนพล, อภิญญา เลาหประภานนท์ และรัตติยา อักษรทอง. (2562).การทบทวนวรรณกรรมระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ประเมินผลของราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การเข้าถึง และการตลาดต่อพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการบริโภคแอลกอฮอล์. นครศรีธรรมราช : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เสริมศักดิ์ ขุนพล และฟารีดา เจะเอาะ. (2562).การส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา. สงชลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2561). การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบเซ็กซี่ของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. กิตติคุณ ฤทธินิ่ม (2560). การสื่อสารภาพลักษณ์ความเป็นคนใต้ในสื่อมิวสิควิดีโอของศิลปินค่ายอาร์สยาม. สงขลา : สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560). การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาแฝงในการตลาดแบบโซเชียลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มสุราของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2558). การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิจัย
  เสริมศักดิ์ ขุนพล.(2563). สื่อโฆษณาแฝงในการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่ม และการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา.วารสารนิเทศสยามปริทัศน์.19(1). 55-67.
  เสริมศักดิ์ ขุนพล (2563) . การสื่อสารและการแสดงอัตลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำกระท่อมบนสื่อสังคมออนไลน์. นวัตกรรมสื่อสารสังคม.8(2).46-54
  เสริมศักดิ์ ขุนพล.(2562). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบเซ็กซี่ของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์.18(24). 22-30.
  เสริมศักดิ์ ขุนพล และ ฟารีดา เจะเอาะ.(2562). "การส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา," วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 7(2), 231-243.
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560). "การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีผลต่อการตระหนักรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์สบู่โหนดนาเล ชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา," ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10. วันที่ 10 กรกฎาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560). "กลยุทธ์การสื่อสารแบบโฆษณาแฝงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์," ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. (หน้า 269-279). วันที่ 22 มิถุนายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. กิตติคุณ ฤทธินิ่ม (2559). "แนวทางการสื่อสารแบรนด์ผ่านอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในสื่อมิวสิควิดีโอ :กรณีศึกษาบ่าววี และบิว กัลยาณี," ในรายวานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8. (หน้า28-35). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  เสริมศักดิ์ ขุนพล.กิตติคุณ ฤทธินิ่ม (2559). "การสื่อสารแบรนด์บุคคลที่ปรากฏในสื่อมิวสิควิดีโอของศิลปินสไตล์ใต้ค่ายอาร์สยาม," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7. (หน้า 675-686). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2558). "การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเกาะยอ," ปาริชาติ. 28(3), 82-103.
บทความวิชาการ
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560). "โนราโกลนเมืองตรัง : การรื้อสร้างความหมายในสังคมสมัยใหม่," อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 17(1), 1-17.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2561). รายวิชา 0105345 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา (CREATIVITY FOR ADVERTISING). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2560). รายวิชา 0105343 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เสริมศักดิ์ ขุนพล. (2559). วิชา 0105231 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การนำเสนอผลงาน
  เสริมศักดิ์ ขุนพล , พัฒนพงค์ ศรีน้อย และพรไทย ศิริสาธิตกิจ (2563).การเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาโครงการการพัฒนาบุคลากรสู่นักเล่าเรื่องชุมชน “ชวนมาเที่ยวบ้านฉันจังหวัดชุมพร”. ในรายงานการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563. วันที่ 25 กันยายน 2563.หน้า 1-11 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  เสริมศักดิ์ื ขุนพล. (2563). แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของ ผู้สูงอายุ ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) .เชียงใหม่ : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
  เสริมศักดิ์ ขุนพล.ฟารีดา เจ๊ะเอาะ (2561). "การศึกษาและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา," ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10. วันที่ 27-28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.