รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษาจีน ::
1) อาจารย์  กรรณิการ์  ถีราวุฒิ 
   
gugu_girl2000@hotmail.com
ระบบคำภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ภาษาจีนธุรกิจ
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ปัทมา  ดีลิ่น 
   
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์ ดร. พนิดา  เชาว์พาณิชย์เจริญ 
   
naple_xu@hotmail.com
ด้านไวยากรณ์จีน และ อักษรจีน
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์  ฮุสนา  หะยีวาจิ 
   
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  Peng  Aihua 
   
CV
HUSO Expert

6) อาจารย์ ดร. พวงผกา  สิทธิจันทร์ 
   
gao99th@gmail.com
CV
HUSO Expert

7) อาจารย์ ดร. สุธาสินี  พรมแดน 
   
mam_yilian@hotmail.com
CV
HUSO Expert

8) อาจารย์  นุชชฎา  ฉัตรประเสริฐ 
   
iamlili@hotmail.com
ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม
CV
HUSO Expert

9) อาจารย์ ดร. Li  Shao Hui 
   
Ishhust@hotmail.com
ภาษาศาสตร์
CV
HUSO Expert