รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษาจีน ::

1) อาจารย์ ดร. พวงผกา  สิทธิจันทร์ (นางสาว)
ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก
gao99th@gmail.com
074-317600 ต่อ 1367
CV
HUSO Expert


2) อาจารย์  กรรณิการ์  ถีราวุฒิ (นางสาว)
อาจารย์
gugu_girl2000@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1363
ระบบคำภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ภาษาจีนธุรกิจ
CV
HUSO Expert


3) อาจารย์  นุชชฎา  ฉัตรประเสริฐ (นางสาว)
อาจารย์
iamlili@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1364
ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม
CV
HUSO Expert


4) อาจารย์ ดร. ปัทมา  ดีลิ่น (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ 1366
CV
HUSO Expert


5) อาจารย์ ดร. พนิดา  เชาว์พาณิชย์เจริญ (นางสาว)
อาจารย์
naple_xu@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1365
ด้านไวยากรณ์จีน และ อักษรจีน
CV
HUSO Expert


6) อาจารย์ ดร. สุธาสินี  พรมแดน (นางสาว)
อาจารย์
mam_yilian@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1324
CV
HUSO Expert


7) อาจารย์  Zhang  Lu (นางสาว)
อาจารย์
074-317600 ต่อ
CV
HUSO Expert


8) อาจารย์ ดร. Li  Shao Hui (นาย)
อาจารย์
Ishhust@hotmail.com
074-317600 ต่อ 1324
ภาษาศาสตร์
CV
HUSO Expert