แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  นุชชฎา  ฉัตรประเสริฐ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
M.A.( Linguistics and AppliedLinguistics ) Guangxi Normal University China 2559
ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

หัวข้อที่สนใจ
  ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาที่สอน ดังนี้ 0109111 ภาษาจีนขั้นต้น 1 0109112 ภาษาจีนขั้นต้น 2 0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1 0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2 0109213 ไวยากรณ์จีนกลาง 1 0109312 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาจีน 0109366 ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม 2548

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร์ และกรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2559). "ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ : กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 221-230.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ. (2558 ). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0109312 ( สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาจีน ). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0109366 ( ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม ). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.