แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  กรรณิการ์  ถีราวุฒิ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
M.A.Linguistics and Applied Linguistics Guangxi Normal University 2555
ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

หัวข้อที่สนใจ
  ระบบคำภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ภาษาจีนธุรกิจ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชาสนทนาภาษาจีนขั้นต้น วิชาสนทนาภาษาจีนขั้นกลาง วิชาไวยากรณ์ภาษาจีน1 วิชาการอ่านภาษาจีน1 วิชาภาษาจีนขั้นต้น2 วิชานิทานสุภาษิตจีน วิชาภาษาจีนธุรกิจและวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  กรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2560). "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0109431 นิทานสุภาษิตจีน โดยใช้บทบาทสมมุติ ของนิสิตหลักสูตรวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ," อินทนิลทักษิณสาร. 12(3) 
  พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร์ และกรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2559). "ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ : กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 221-230.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  กรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเรื่องระบบการออกเสียงพินอิน. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.