แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. พนิดา  เชาว์พาณิชย์เจริญ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. Chinese Linguistics and Philology Southwest University 2556
M.A. Linguistics and Applied Linguistics (Teaching Chinese as a Foreign Language) Southwest University 2553
ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ด้านไวยากรณ์จีน และ อักษรจีน

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร์ และกรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2559). "ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ : กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 221-230.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0109112 ภาษาจีนขั้นต้น 2 . สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.