แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. Li  Shao Hui 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564
M.A.( Linguistics and AppliedLinguistics ) Xiamen University ,China 2553
B.A. (Computer Science & Technology) Huazhong University of Science&Technology China 2550
B.A. ( Chinese Language and Literature ) Huazhong University of Science&TechnologyChina 2550

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

หัวข้อที่สนใจ
  ภาษาศาสตร์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  0109214 ไวยากรณ์จีนกลาง 2 0109221 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง 0109312 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาจีน 0109313 ภาษาจีนโบราณ 0109331 วรรณคดีจีน 0109351 ประวัติวรรณคดีจีน 0109363 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 0109368 การเขียนพู่กันจีน 2552

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อื่น ๆ
  สาขาวิชา ภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ.