แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. พวงผกา  สิทธิจันทร์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. Chinese Philology Nanjing University, China 2558
M.A. Linguistics and Applied Linguistics Nanjing University, China 2554
ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  พวงผกา สิทธิจันทร์. (2560). ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางของนิสิตหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ, นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ, พวงผกา สิทธิจันทร์ และกรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2559). "ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ : กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 221-230.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  พวงผกา สิทธิจันทร์. (2560). รายวิชา 0109442 ภูมิศาสตร์ประเทศจีน. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  พวงผกา สิทธิจันทร์. (2560). รายวิชา 0109213 ไวยากรณ์จีนกลาง 1. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.