ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูลสารสนเทศ
รายการข้อมูล
 
ข้อมูลหลัก ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลย่อย ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
 
ข้อมูล งานวิจัย
 
ข้อมูล งานวิเคราะห์
 
ข้อมูล งานสังเคราะห์
 
ข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือวารสาร (สุมาลี ทองดี) ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ระบบสารสนเทศ
1 ระบบสารสนเทศแบบฟอร์มออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
2 ระบบฐานข้อมูลคำสั่งออนไลน์(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
3 การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ประยุกต์เทคโนโลยี
1 แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ลดการใช้ทรัพยากร
1 การพัฒนางาน เรื่อง ลดกระบวนงานการส่งระดับขั้น(อัมพร เตกฉัตร) ดูข้อมูล
 
ข้อมูล เทคนิคการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูล ฐานข้อมูล
1 ปรับปรุงและเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานฐานข้อมูลระบบจัดการรายวิชา(ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) ดูข้อมูล