รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภูมิศาสตร์
:: สาขาภูมิศาสตร์ ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร  กล้าณรงค์ 
   
jklanarong@gmail
การย้ายถิ่นแรงงานระหว่างประเทศ
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ 
   
suchoo74@hotmail.com
การท่องเที่ยว การย้ายถิ่นข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วรุตม์  นาที 
   
oatgis@yahoo.com
ภูมิสารสนเทศ การท่องเที่ยว
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ทนงศักดิ์ 
   
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ภูมิอากาศวิทยา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์ ดร. จำรูญ  ศรีชัยชนะ 
   
jamroon@scholar.tsu.ac.th
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, รีโมทเซนซิ่ง, การให้บริการทางนิเวศ, การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต Geoinformatics, Remote Sensing, Ecosystem Services, Land use prediction
CV
HUSO Expert