แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ทนงศักดิ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ภูมิอากาศวิทยา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สมสมัย เอียดคง, วิจิตรา อมรวิริยะ, วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และฉลอง แก้วประเสริฐ. (2561). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสาคูในจังหวัดพัทลุง. สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.
  วราภรณ์ ทนงศักดิ์, สุคนธ์ ชัยชนะ และสมสมัย เอียดคง. (2560). การจัดการอุทุกภัยในผู้สูงอายุโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.
  วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2554). โครงการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
  วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2554). แผนที่เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2554). การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.