แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. จำรูญ  ศรีชัยชนะ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Doctor of Philosophy (Geoinformatics) Suranaree University of Technology 2561
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการลุ่มน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
ประธานสาขาวิชา
  ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ -
ประธานหลักสูตร
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, รีโมทเซนซิ่ง, การให้บริการทางนิเวศ, การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต Geoinformatics, Remote Sensing, Ecosystem Services, Land use prediction

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรวท.บ.ภูมิศาสตร์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  Chongrak Watcharin, Montathip Sommeechai, Sarawut Sangkaeo, Jamroon Srichaichana, Thitiwutthi Chaisawatari, and Narinthon Chamwong. Restoring Bangkachao Green Area and Geographic Information System for Monitoring in case of pilot area in Bang Ko Bua Subdistrict, Samut Prakarn Province. Funding from The Metropolitan Electricity Authority. 2012
  จำรูญ ศรีชัยชนะ. (2554). การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ กรณีพื้นที่นำร่อง ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้านครหลวง.
  สิริมา ณ สงขลา, สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์, สมลักษณ์ บุญณรงค์, มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, จำรูญ ศรีชัยชนะ, และ ราชันย์ พัฒนศักดิ์. (2009). "แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และปัตตานี" Community - based strategic green landscape planning :Casestudy of Songkhla Lake and Pattani watersheds. สภาวิจัยแห่งชาติ 2008.
บทความวิชาการ
  ทรงพร แก้ววิชิต ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ จำรูญ ศรีชัยชนะ. 2564. การให้บริการทางระบบนิเวศต่อการกักเก็บตะกอนตามการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ป่าในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564. 307-317.
  Rattikan Pancharoen, Montathip Sommeechai, Somporn Maelim, Wathinee Suanpaga, Jamroon Srichaichana, Paul Barber and Bernard Dell. 2021. Phenology of urban trees in a tropical urban forest in Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. Jan. - Feb. 2021, 43 (1), 87-95. https://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/43-1/12.pdf
  มรกต ปิ่นมณี นิสากร กล้าณรงค์ และจำรูญ ศรีชัยชนะ. 2564. การคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. TSG13 การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (ออนไลน์) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
  อิทธิพล สุวรรณการณ์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และจํารูญ ศรีชัยชนะ. 2564. การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอนาคตด้วยแบบจําลอง CA-Markov ของอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย. TSG13 การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (ออนไลน์) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
  นันฑิตา กฤษณาพันธ์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และจำรูญ ศรีชัยชนะ. 2564. การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินการให้บริการทางนิเวศ ในกรณีของการกักตะกอน พื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย. TSG13 การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (ออนไลน์) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
  Siriluck Thammanu, Hee Han, Dokrak Marod, Jamroon Srichaichana, and Joosang Chung. 2021. Above-ground carbon stock and REDD+ opportunities of community-managed forests in northern Thailand. PLOS ONE 16(8): e0256005. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256005 https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0256005&type=printable
  ธิดารัตน์ ทองนุช อดิศักดิ์ บิลสมัน อรรถพล โชโต นิสากร กล้าณรงค์ วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และ จำรูญ ศรีชัยชนะ. 2563. การคาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 378-386.
  ซูไฮลี บาเห็ง วรุตม์ นาที และจำรูญ ศรีชัยชนะ. 2563. การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Markov ในการท านายการใช้ที่ดินในอนาคต กรณีศึกษา: อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 457-464.
  Srichaichana, J., Trisurat, Y., and Ongsomwang, S. 2019. "Land Use and Land Cover Scenarios for Optimum Water Yield and Sediment Retention Ecosystem Services in Klong U-Tapao Watershed, Songkhla, Thailand." Sustainability 11, no. 10: 2895. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2895/pdf
  Montathip Sommeechai, Chongrak Wachrinrat, Bernard Dell, Nipon Thangtam and Jamroon Srichaichana . (2561). “Ecological Structure of a Tropical Urban Forest in the Bang Kachao Peninsula, Bangkok,” Forests. 9(1), 36-51. https://www.mdpi.com/1999-4907/9/1/36/pdf
  Jamroon Srichaichana. Application of geographic information systems for soil erosion assessment of the Mae Chaem watershed area Chiangmai Province. Vol 6 No 2 (2003): July - December 2003
หนังสือ
  Youngyut Trisurat and Jamroon Srichaichana. Map of Ecosystem-Based Management Zones of the Western Forest Complex, Thailand. Danida Funding, Denmark. 2003
อื่น ๆ
  Land use and land cover scenarios of ecosystem services for optimum water yield and sediment retention in klong U-Tapao watershed, Songkhla, Thailand ภาพเหตุการณ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อการให้บริการระบบนิเวศสำหรับปริมาณน้ำท่าและการดูดยึดตะกอนดินที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา สงขลา ประเทศไทย https://clrem-opac.sut.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=170185
  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินการกร่อนดิน พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (การจัดการลุ่มน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2545. Application of Geographic Information System on Soil Erosion Estimation at Mae Chaem Watershed Changwat Chiang Mai
การนำเสนอผลงาน
  ศันสนีย์ มุกเนียม, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ จำรูญศรีชัยชนะ. 2564. "การคาดการณ์อนาคตของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาด้วย Markov chain และแบบจำลองเชิงพื้ที่ SimWeight". การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา. หน้า 285-297.
  จิรายุส อิ่มใจ, วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และ จำรูญศรีชัยชนะ . 2565. " การคาดการณ์การขยายตัวของพื้นที่เมืองด้วยแบบจำลอง CA-Markov ของอำเภอเมือง จังหวัดสตูลประเทศไทย". การประชุมวิชาการนิสิตนักศีกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 22-ม.ค.-65. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, กรุงเทพ. หน้า 51.
  ทัศศิกา นามปัญญา, วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และ จำรูญศรีชัยชนะ. 2564. "การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอนาคตด้วยแบบจำลอง CA-Markov ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา". การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา. หน้า 285-297.