แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การท่องเที่ยว การย้ายถิ่นข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ รายวิชาต่อไปนี้ แผนที่และการทำแผนที่ สัมมนาภูมิสารสนเทศ -
การสอนระดับปริญญาตรี
  วท.บ.ภูมิศาสตร์ รายวิชาต่อไปนี้ การแปลความหมายแผนที่ การทำแผนที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, มูหำหมัด สาแลบิง, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2559). การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สมสมัย เอียดคง, วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2558). การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะปูยู : ปูยูดินแดน 2 วัฒนธรรม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, นิสากร กล้าณรงค์ และแอ๊ด ย่าฝา. (2555). แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  นิสากร กล้าณรงค์, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล และศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2554). โครงข่ายทางสังคมกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และพรพันธ์ เขมคุณาศัย. (2554). สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, มูหำหมัด สาแลบิง, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2561). "การตัดสินใจย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย," วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 29-42.
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, มูหำหมัด สาแลบิง, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2560). "การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้," วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(3), 45-56.
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ นิสากร กล้าณรงค์ และแอ๊ด ย่าฝา. (2557). “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล,” ปาริชาต. 27(1), 44 - 61.
  สมสมัย เอียดคง, วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2557). “การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะปูยู : ปูยูดินแดน 2 วัฒนธรรม,” ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24. วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  Pinsuwan, Suparat Nisakorn Klanarong and Ad Yafa. (2013). “Developing Cultural Tourism in Puyu Subdistrict, Thailand: Key Attractions and Issues” The 6th Tourism Outlook incorporating The 2nd Coastal, Island & Tropical Tourism Conference and The 2nd International Dive Expert: Global Impacts, Local Resilience. 22-24 April, 2013, at Le Meridien Hotel, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, นิสากร กล้าณรงค์ และ แอ๊ด ย่าฝา. (2556). “การศึกษาและวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,” ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23. วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  Pinsuwan, Suparat, Pornpan Khemakhunasai, and Nisakorn Klanarong. (2012). “Causes of Migration of Muslim Women from Southern to Work in Northern Border States of Malaysia” ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 8-12 July, 2012, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea.
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2555). "สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย,” ใน รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน. วันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  นิสากร กล้าณรงค์, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล และศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2555). “โครงข่ายทางสังคมกับการเคลื่อนย้ายไปรับจ้างทำนา และทำงานร้านอาหารในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2555 ชุมชนท้องถิ่น : ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555. ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2557). เอกสารประกอบการสอน การแปลความหมายแผนที่. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.