รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
:: สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ::
1) อาจารย์ ดร. ก้องกิดากร  บุญช่วย 
   
boonchuay_tsu@live.com
- 1)การวิเคราะห์เลขหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน 2)การวิเคราะห์การอ้างอิง 3)พฤติกรรมกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ 4)จดหมายเหตุ
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์ ดร. ปริญญ์  ขวัญเรียง 
   
การออกแบบบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พฤติกรรมสารสนเทศ การจัดการความรู้
CV
HUSO Expert

3) อาจารย์  รัชนีย์  ศรีศักดา 
   
CV
HUSO Expert

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  สุวรรณแข 
   
aleksuwannakhae@gmail.com yaowaluk@tsu.ac.th
ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ (English for Information Scientists or Information Service Workers) การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrievals)
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศของครอบครัวและเยาวชน (Family Literacy) การส่งเสริมการอ่านของผู้ปกครองและเด็ก (Parental-Child Reading)
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  สิทธิรัตน์  รุ่งมี 
   
CV
HUSO Expert