รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
:: สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ::

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิดากร  บุญช่วย (นาย)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
boonchuay_tsu@live.com
074-317600 ต่อ 1200
- 1)การวิเคราะห์เลขหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน 2)การวิเคราะห์การอ้างอิง 3)พฤติกรรมกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ 4)จดหมายเหตุ
CV
HUSO Expert


2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  สุวรรณแข (นางสาว)
อาจารย์
aleksuwannakhae@gmail.com yaowaluk@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1205
ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ (English for Information Scientists or Information Service Workers) การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrievals)
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศของครอบครัวและเยาวชน (Family Literacy) การส่งเสริมการอ่านของผู้ปกครองและเด็ก (Parental-Child Reading)
CV
HUSO Expert


3) อาจารย์ ดร. ปริญญ์  ขวัญเรียง (นางสาว)
อาจารย์
jring1971@gmail.com
074-317600 ต่อ 1204
การออกแบบบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พฤติกรรมสารสนเทศ การจัดการความรู้
CV
HUSO Expert


4) อาจารย์  สิทธิรัตน์  รุ่งมี (นาย)
อาจารย์
sittirat@tsu.ac.th
074-317600 ต่อ 1202
CV
HUSO Expert