แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ปริญญ์  ขวัญเรียง 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) ขอนแก่น 2563

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2563
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2559
ตำแหน่งงาน
  บรรณารักษ์ชำนาญการ บรรณารักษ์บริหารจัดการและควบคุมโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการ ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การออกแบบบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หัวข้อที่สนใจ
  พฤติกรรมสารสนเทศ การจัดการความรู้

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สถาบันพระปกเกล้า.
บทความวิจัย
  Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3): 18948-18954.
  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 41(5): หน้า 30-42.