แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  สิทธิรัตน์  รุ่งมี 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543
การศึกษาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2539

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิชาการ
  สิทธิรัตน์ รุ่งมี และวันวิสา จันทระ. (2560). "ห้องสมุดพร้อมปัญญา มิติใหม่ของห้องสมุดเรือนจำ," สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(1)
  วันวิสา จันทระ และสิทธิรัตน์ รุ่งมี. (2559). "แอมพลิเคชั่นห้องสมุด : ความแรงที่ฉุดไม่อยู่," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(พิเศษ), 73-87.