แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ก้องกิดากร  บุญช่วย 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
2562
อ.ม. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
กศ.บ. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2545

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  - 1)การวิเคราะห์เลขหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน 2)การวิเคราะห์การอ้างอิง 3)พฤติกรรมกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ 4)จดหมายเหตุ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  13 ปี -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  รัชนีย์ ศรีศักดา และก้องกิดากร บุญช่วย. (2561). "การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาตามมาตรการรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12(1), 165-179.